Uitgangspunten

In dit waterbeheerprogramma beschrijft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn visie en ambities voor het waterbeheer in ons gebied voor de jaren die voor ons liggen. Wat zien we op ons afkomen en waar moeten we aan werken. Het waterbeheerprogramma bindt en is sturend voor de eigen organisatie, maar schept geen juridische rechten of verplichtingen naar derden. Het is daarnaast altijd mogelijk om gemotiveerd af te wijken van wat is voorgenomen of vermeld. In een snel veranderende wereld is het ook nodig om snel te kunnen aanpassen. Het werkveld is breed en dat maakt dat een veelheid van onderwerpen de revue passeert.

Voor dit programma zijn de onderstaande keuzes gemaakt:

 • Maatregelen.
  De wereld verandert razendsnel. Door nieuwe inzichten, nieuwe rapporten, wisselende economische situaties en geheel onvoorziene omstandigheden zoals de huidige pandemie worden steeds weer nieuwe afwegingen gemaakt. Daar kunnen andere maatregelen uit voortvloeien.
  We kiezen er daarom voor om maatregelen niet in dit visiedocument te noemen, maar te laten volgen uit nota’s en beleidsuitwerkingen waarin ook details kunnen worden meegenomen. Deze maatregelen worden vervolgens opgenomen in de jaarlijkse programmabegroting.
 • Omgevingswet.
  De Omgevingswet is nog volop in ontwikkeling, bij het rijk, maar ook bij alle andere overheden. Om dit vorm te geven werkt het hoogheemraadschap intensief samen met de andere overheden en is betrokken bij het opstellen van de verschillende gebiedsvisies van die overheden. De inhoud van dit plan is andersom daar mee afgestemd.
 • Taalgebruik.
  Om dit programma, waaraan een brede participatie door geïnteresseerde burgers, bedrijven en stakeholders  is voorafgaan, voor een breed publiek prettig leesbaar te maken, is gekozen voor een direct woord- en taalgebruik dat begrijpelijk is voor de goed geïnformeerde inwoner en ondernemer. Voor de leesbaarheid is juridisch taalgebruik en zijn verwijzingen naar wetsartikelen zoveel mogelijk vermeden. In lijn met de omgevingswet is daarbij gekozen voor een volledig digitale opzet.

Onze taken

Onder ‘Onze taken’ staat een beknopt overzicht van onze specifieke taken en verantwoordelijkheden als hoogheemraadschap. Deze zijn wettelijk vastgelegd met de benodigde bevoegdheden daarvoor. Deze taken en het werk dat daarvoor nodig is, doen we al jaren (soms al eeuwen) maar  vragen door de voortdurende ontwikkeling van het gebied en de verandering van het klimaat onze eerste inzet.  De taken zijn uitgewerkt onder zes ‘tegels’;

 • Wettelijke taken
 • Veilige dijken
 • Voldoende schoon water
 • Afvalwater zuiveren
 • Veilige wegen
 • Regels en toezicht

Hierin zijn onze dagelijkse werkzaamheden zoals beheer, onderhoud, bediening en regelgeving beschreven. De basis van ons werk in ons dichtbevolkte en waardevolle gebied en het leeuwendeel van wat we als hoogheemraadschap doen.

Thema’s

Onder de ‘Thema’s’ zijn onze specifieke ambities en doelen voor de planperiode 2022/2027 geformuleerd en toegelicht. Hierin staan ambities en doelen voor:

 • onze specifieke taken,
 • onze rol en inzet bij andere uitdagingen en ontwikkelingen die zijn verbonden met waterbeheer,
 • wie we zijn als overheid en onderdeel van de maatschappij.

Wij werken aan thema’s voor en vanuit onze taken. Diverse maatschappelijke opgaven vragen om verandering van de aanpak. Deze maatschappelijke opgaven zijn verwerkt in thema’s en ondergebracht in drie grote verhaallijnen:

Een veilige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving voorbereid op de verandering van het klimaat

Een duurzaam waterschap voor de wereld van morgen 

Water en waterschap als onderdeel van de samenleving 

Ambities

De ideale wereld vanuit waterperspectief staat als visie in de themabeschrijvingen. De ambities zijn realistisch, motiverend en onderscheidend voor ons werk. Het is de lonkende toekomst van 2050. De ambities plaatsen het waterbeheerprogramma in het lange termijnperspectief.

Doelen

De doelen en opgaven in dit waterbeheerprogramma moeten de komende zes jaar invulling geven aan (een deel) van de ambitie. Wij treden naar voren met onze deskundigheid, werken samen en creëren maatschappelijk draagvlak en zetten onze beschikbare middelen in voor onze taken en de daaraan verbonden inzet op het beperken van de gevolgen en het tegengaan van klimaatverandering om het gebied aantrekkelijk en bewoonbaar en werkbaar te houden.

Verhalen

Wat betekent het werk en de uitdagingen van het hoogheemraadschap voor medewerkers, inwoners en bedrijven in ons gebied? In het onderdeel ‘Verhalen’ staan korte interviews met mensen die vanuit hun werk of maatschappelijke interesse bijdragen aan het waterbeheer in ons gebied. Zij vertellen over hun connectie met water en het hoogheemraadschap en wat zij belangrijk en interessant vinden.  

Het gebied

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven. De grenzen van het gebied dat we beheren zijn te zien in het onderdeel ‘Gebied’. Daar is een kaart te vinden én meer informatie over de gebieden die wij beheren en de waterthema’s die daar relevant zijn.

Totstandkoming

Interesse in de totstandkoming van het waterbeheerprogramma en het participatietraject? Daarover is meer te vinden in het onderdeel ‘Totstandkoming’.

Zoekfunctie

Tot slot. Bovenaan elke pagina van de website vindt u een zoekfunctie. U kunt met trefwoorden zoeken naar de teksten die u het meest interessant vindt.