Ambitie

Een klimaatneutraal hoogheemraadschap in 2050.

Visie

In 2050 willen wij klimaatneutraal zijn. Zo dragen wij bij aan een duurzame wereld en het tegengaan van klimaatverandering. We werken zo duurzaam mogelijk en verminderen de broeikasgassen die wij uitstoten. Ook dragen we zoveel mogelijk bij aan minder uitstoot in de keten van producten, grondstoffen en diensten die wij benutten voor het uitvoeren van onze taken.

Situatiebeschrijving

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) staat de afspraak om wereldwijd de uitstoot van kooldioxide (CO₂), methaan en lachgas (di-stikstofmonoxide, N₂O) terug te dringen. Wereldwijd gaan we klimaatverandering tegen. Maar er gebeurt nog te weinig om daadwerkelijk invulling te geven aan deze afspraken en de impact van klimaatverandering te verminderen. De gevolgen van het veranderende klimaat zijn direct merkbaar in ons dagelijks werk. Hevige regenbuien, een hogere zeewaterspiegel en extreme droogte zijn van invloed op het uitvoeren van onze taken. Het hoogheemraadschap werkt aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, én aan de oorzaak ervan.

Verminderen eigen broeikasgassen

Door eigen, duurzame energie op te wekken en energiezuiniger te werken is het ons gelukt om onze CO₂-uitstoot in 2020 al circa 50% te verlagen. Toch is er nog veel uitstoot waar we nog niet genoeg rekening mee houden. Zoals de uitstoot van methaan en lachgas, wat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater en in bijvoorbeeld sloten en plassen. Om uitstoot nog verder te verminderen zoeken we manieren om nog meer duurzame energie zelf op te wekken en blijven we werken aan het besparen van energie en terugdringen van broeikasgassen. Met behulp van de CO₂-prestatieladder brengen wij in kaart welke broeikasgassen we uitstoten. Bij welke processen, waar en hoeveel? Met deze data zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om onze uitstoot verder terug te dringen. We benutten nieuwe innovaties en delen onze kennis met anderen. Ook werken we samen met andere waterschappen om proactief maatregelen te verwoorden en te zoeken naar duurzame alternatieven.

Verminderen broeikasgassen keten

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij gebruik van verschillende partijen, zoals leveranciers en aannemers. In deze keten is ook sprake van CO₂-uitstoot. En wie klimaatneutraal wil zijn moet ook deze uitstoot aanpakken. Want niet alleen onze eigen uitstoot vormt onze klimaatvoetafdruk. Ook alle broeikasgassen uit die keten maken daar onderdeel van uit. Dus naast het terugdringen van onze eigen uitstoot stimuleren wij de vermindering van broeikasgassen in onze keten. Dit doen we onder meer door te streven naar een volledig circulaire economie. We zoeken naar duurzame alternatieven voor grondstoffen. Waar mogelijk stimuleren wij onze leveranciers en samenwerkingspartners om ook hun uitstoot te verminderen. En we stellen duurzaamheidseisen bij onze inkopen en aanbestedingen. 

Verdere informatie

Het hoogheemraadschap werkt aan verschillende duurzaamheidsdoelen waar klimaat er een van is. Daarnaast hebben we verschillende ISO-certificeringen op het vlak van energie en milieu. De duurzaamheidsdoelstellingen in het waterbeheerprogramma zijn een vervolg op de Nota Duurzaamheid 2017-2021.

  1. Doel: Het hoogheemraadschap vermindert de uitstoot van broeikasgassen van de eigen werkzaamheden en installaties met 20%* in 2027, bovenop de al gerealiseerde 50% in 2020.
  2. Opgave: Het hoogheemraadschap werkt aan het verminderen van broeikasgasuitstoot in de eigen sector en in de keten van aannemers en leveranciers.

*Dit percentage wijzigt mogelijk als lachgas en methaan ook meegerekend gaan worden.