Ambitie

Een klimaatneutraal waterschap in 2050.

Visie

In 2050 willen wij als waterschap klimaatneutraal zijn. Daarom werken wij zo duurzaam mogelijk en verminderen wij de broeikasgassen die wij uitstoten. Ook dragen we waar dat kan bij aan minder uitstoot in de keten van producten, grondstoffen en diensten die wij benutten voor het uitvoeren van onze waterschapstaken. Zo dragen wij bij aan een duurzame wereld en het tegengaan van klimaatverandering.

Situatiebeschrijving

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn afspraken gemaakt om wereldwijd de uitstoot van kooldioxide (CO2), methaan en lachgas (di-stikstofmonoxide, N2O) terug te dringen. Dit om klimaatverandering tegen te gaan. Er gebeurt nog te weinig om deze afspraken na te komen en de impact van klimaatverandering te verminderen. De gevolgen van het veranderende klimaat zijn direct merkbaar in ons dagelijks werk. Hevige regenbuien, hogere waterstanden en extreme droogte zijn van invloed op het uitvoeren van onze taken. Het waterschap werkt aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, én aan de oorzaak.

Verminderen eigen broeikasgassen

Door eigen, duurzame energie op te wekken en energiezuiniger te werken is het ons gelukt om onze CO2-uitstoot voor een groot deel te verlagen. Toch is er nog veel uitstoot waar we nog niet genoeg rekening mee houden, zoals die van methaan en lachgas. Om onze uitstoot nog verder te verminderen zoeken we manieren om nog meer duurzame energie zelf op te wekken en blijven we werken aan energiebesparing. Daarnaast brengen wij in kaart welke broeikasgassen we uitstoten. Bij welke processen, waar en hoeveel. Aan de hand van deze data zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om onze uitstoot verder terug te dringen. We delen onze kennis en werken samen met andere waterschappen om proactief maatregelen te formuleren en te zoeken naar duurzame alternatieven.

Verminderen broeikasgassen keten

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij gebruik van verschillende partijen, zoals leveranciers en aannemers. In deze keten is ook sprake van Co2-uitstoot en om klimaatneutraal te worden moet ook deze uitstoot worden aangepakt. Want niet alleen onze eigen uitstoot vormt onze klimaatvoetafdruk. Ook alle broeikasgassen uit die keten maken daar onderdeel van uit. Naast het terugdringen van onze eigen uitstoot stimuleren wij de vermindering van broeikasgassen in onze keten. Dit doen we onder andere door toe te werken naar een volledig circulaire economie. We zoeken naar duurzame alternatieven voor de grondstoffen die we gebruiken. Waar mogelijk stimuleren wij onze leveranciers en samenwerkingspartners om ook hun uitstoot te verminderen. En we stellen duurzaamheidseisen bij onze inkopen en aanbestedingen. 

Verdere informatie

Het waterschap werkt aan verschillende duurzaamheidsdoelen waar klimaat er een van is. Daarnaast zijn wij in het bezit van verschillende certificeringen met betrekking tot energie en milieu, zoals ISO 5001 en ISO 14001.

  1. Doel: Het waterschap vermindert de uitstoot van broeikasgassen van de eigen werkzaamheden en installaties met 20%* in 2027, ten opzichte van de uitstoot in 2020
    *
    dit percentage wijzigt mogelijkerwijs als lachgas en methaan ook meegerekend gaan worden
  2. Opgave: Het waterschap werkt aan het verminderen van broeikasgasuitstoot in de eigen sector en in de keten van aannemers en leveranciers