Ambitie

Volledig circulair in 2050.

Visie

Het waterschap werkt toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Een circulaire economie (afgekort CE) is een economie zonder afval, met alleen herbruikbare grondstoffen en producten. Als opmaat naar een volledig circulaire economie, willen we in 2030 voor 50% circulair zijn. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds gebruikt in toepassingen met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Het draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering en zorgt voor minder vervuilende stoffen in het milieu. Het waterschap wil zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. Dit doen we door minder gebruik te maken van grondstoffen met een negatieve milieu-impact en door geen schaarse grondstoffen toe te passen. Door vast te leggen welke materialen er waar zijn toegepast, stimuleren we hergebruik en maken we beheer en onderhoud makkelijker. We winnen waardevolle grondstoffen uit ons afvalwater terug. Vrijkomende reststromen worden waar mogelijk benut. Zo laten we geen waardevolle grondstoffen verloren gaan.

Situatiebeschrijving

De hoeveelheid aanwezige grondstoffen in de wereld is eindig. Efficiënt gebruik van de beschikbare grondstoffen is daarom noodzakelijk. De wereldwijd toenemende vraag naar grondstoffen leidt daarnaast tot een stijgende belasting van het milieu. Dit is onder andere zichtbaar in afnemende biodiversiteit en toenemende broeikasgasemissies.

Bij de uitoefening van de kerntaken van het waterschap worden diverse grondstoffen en materialen gebruikt en verbruikt en komen restproducten vrij. Bij de keuze voor materialen en producten die we gebruiken, wordt rekening gehouden met de impact op het milieu. We leggen zoveel mogelijk vast welke materialen en grondstoffen we op welke plek toepassen, zodat hoogwaardig hergebruik bij aanpassing of sloop mogelijk is. Uit ons afvalwater winnen wij waardevolle grondstoffen terug. Vrijkomende reststromen worden waar mogelijk benut en krijgen een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Op deze manier werken we aan de overgang naar een circulaire economie.

Minder gebruik van grondstoffen met een negatieve milieu-impact of die schaars zijn

Het waterschap werkt aan het verkleinen van de negatieve milieu-impact door de milieu-impact mee te wegen bij de inkoop van producten en materialen. Het gebruik van nieuwe grondstoffen willen we sterk verminderen. We willen geen grondstoffen gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu. En we willen geen schaarse grondstoffen gebruiken. We brengen de impact in beeld over de volledige levensduur van producten en materialen die we inkopen en toepassen. Naast de CO2-uitstoot, kijken we hierbij ook naar andere milieueffecten.

Vastleggen welke producten en materialen waar zijn gebruikt

Bij een circulaire economie is inzicht in welke materialen en producten op welke plek zijn toegepast van groot belang. Dit stimuleert hergebruik in de toekomst en helpt bij het beheer en onderhoud. De bouwwerken en objecten van het waterschap hebben een bepaalde levensduur. Ze worden ontworpen, gebouwd en beheerd en soms gerepareerd, gerenoveerd of gesloopt. Bij nieuwbouw, aanleg of aanpassingen aan bestaande bouwwerken en objecten willen wij zoveel mogelijk vastleggen welke producten en materialen zijn toegepast.

Terugwinnen grondstoffen en benutten reststromen

De werkzaamheden van het waterschap zorgen voor restproducten zoals zuiveringsslib, baggerslib en maaisel. Deze restproducten bevatten vaak waardevolle grondstoffen en bieden mogelijkheden voor hergebruik. Restproducten worden waar mogelijk benut. Hierbij wordt gezocht naar zo hoogwaardig mogelijke toepassingen. Ook het afvalwater dat wordt gezuiverd in onze installaties bevat waardevolle grondstoffen. We onderzoeken hoe we steeds meer van deze grondstoffen kunnen terugwinnen. We werken hierbij samen met andere overheden en bedrijven.

Verdere informatie

Circulaire economie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie omdat het helpt de uitstoot van CO2 te verminderen.
Om oplossingen te bedenken voor circulaire vraagstukken wordt ook gebruik gemaakt van innovaties.

  1. Doel: Het waterschap vermindert het gebruik van grondstoffen met een negatieve milieu-impact of die schaars zijn. In 2027 werken we 40% circulair
  2. Opgave: Gedurende de planperiode werken we ernaar toe dat we vanaf 2028 vastleggen welke producten en materialen waar zijn gebruikt en houden we rekening met toekomstig hergebruik
  3. Opgave: We halen grondstoffen uit afvalwater en restproducten en onderzoeken hoe steeds meer grondstoffen kunnen worden teruggewonnen