Ambitie

Volledig circulair in 2050.

Visie

Het hoogheemraadschap werkt toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Een circulaire economie kent geen afval en heeft alleen herbruikbare grondstoffen en producten. Als tussenstap hier naartoe willen we in 2030 voor 50% circulair zijn. We brengen in beeld wat er voor nodig is om deze ambities te halen. In 2027 willen we voor 40% circulair zijn. In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen steeds in toepassingen met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Het draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering en zorgt voor minder vervuilende stoffen in het milieu. We willen zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen en kringlopen sluiten. Dit doen we door minder gebruik te maken van grondstoffen met een negatieve milieu-impact en door geen schaarse grondstoffen te gebruiken. Door vast te leggen welke materialen er waar zijn toegepast, stimuleren we hergebruik en maken we beheer en onderhoud makkelijker. We winnen waardevolle grondstoffen uit ons afvalwater terug. Vrijkomende reststromen benutten we waar mogelijk. Zo verliezen we geen waardevolle grondstoffen.

Situatiebeschrijving

De hoeveelheid aanwezige grondstoffen in de wereld is eindig. Dat maakt efficiënt gebruik van de beschikbare grondstoffen noodzakelijk. De wereldwijd toenemende vraag naar grondstoffen leidt daarnaast tot een stijgende belasting van het milieu. Dit is onder andere zichtbaar in de afnemende biodiversiteit en de toenemende broeikasgasemissies.

Bij de uitoefening van onze taken gebruiken en verbruiken we diverse grondstoffen en materialen en komen restproducten vrij. Bij de keuze voor te gebruiken materialen en producten houden we rekening met de impact op het milieu. Waar dat kan gebruiken we materiaal dat weinig of geen milieubelasting geeft op zowel de korte als de lange termijn. We leggen zoveel mogelijk vast welke materialen en grondstoffen we op welke plek toepassen, zodat hoogwaardig hergebruik bij aanpassing of sloop mogelijk is. Uit ons afvalwater winnen wij waardevolle grondstoffen terug. Vrijkomende reststromen benutten we waar mogelijk en krijgen een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Zo werken we toe naar een circulaire economie.

Minder gebruik van schaarse grondstoffen (met een negatieve milieu-impact)

Het hoogheemraadschap werkt aan verkleining van de negatieve milieu-impact. Zo willen we het gebruik van nieuwe grondstoffen sterk verminderen. En we willen geen (schaarse) grondstoffen gebruiken met negatieve effecten op het milieu. We brengen het effect in beeld over de volledige levensduur van producten en materialen die we inkopen en toepassen. Naast de CO₂-uitstoot, kijken we hierbij ook naar andere milieueffecten.

Vastleggen welke producten en materialen waar zijn gebruikt

Bij een circulaire economie is inzicht in welke materialen en producten waar zijn toegepast heel belangrijk. Het stimuleert hergebruik en helpt bij het beheer en het onderhoud. Onze bouwwerken en objecten hebben een bepaalde levensduur. We ontwerpen, bouwen, beheren, soms repareren, renoveren of slopen. Bij nieuwbouw, aanleg of aanpassingen aan bestaande bouwwerken en objecten willen wij zoveel mogelijk vastleggen welke producten en materialen zijn gebruikt.

Terugwinnen grondstoffen en benutten reststromen

Onze werkzaamheden zorgen voor restproducten. Denk aan zuiveringsslib, baggerslib en maaisel. Deze restproducten bevatten vaak waardevolle grondstoffen en bieden mogelijkheden voor hergebruik. Waar mogelijk doen we dat ook. Hierbij zoeken we naar een zo hoogwaardig mogelijk gebruik. Ook het afvalwater dat we in onze installaties zuiveren bevat waardevolle grondstoffen. We onderzoeken hoe we steeds meer van deze grondstoffen kunnen terugwinnen. Samen met andere overheden en bedrijven.

Verdere informatie

De circulaire economie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie, omdat het helpt de uitstoot van CO₂ te verminderen. Om oplossingen te bedenken voor circulaire vraagstukken maken we ook gebruik van innovaties.

  1. Doel: Het hoogheemraadschap vermindert het gebruik van grondstoffen met een negatieve milieu-impact of die schaars zijn. In 2027 werken we 40% circulair, als tussenstap naar 50% circulair in 2030.
  2. Opgave: Gedurende de planperiode werken we ernaar toe dat we vanaf 2028 vastleggen welke producten en materialen waar zijn gebruikt en houden we rekening met toekomstig hergebruik.
  3. Opgave: We halen grondstoffen uit afvalwater en restproducten en onderzoeken hoe we steeds meer grondstoffen kunnen terugwinnen.