Ambitie

Waterrecreatie passend bij ons beheer én de behoeften van de maatschappij en de taken van onze partners.

Visie

Inwoners en recreatieorganisaties hebben aangegeven dat zij graag willen dat wij als hoogheemraadschap actief bijdragen aan vergroting van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Dat doen we onder meer door recreatieve functies mogelijk te maken op en rond objecten en percelen die we in eigendom hebben of beheren. Recreatie in de vorm van varen (lees ook beleidsuitwerking Varen), zwemmen, fietsen, schaatsen, vissen (het beleid voor visserij en hengelsport is beschreven in de Nota Vis 2016-2021), etc. zijn belangrijke  maatschappelijke functies. Met ons (water)beheer en vanuit onze taken houden we met deze functies rekening en dragen er aan bij.  Niet alles is overal mogelijk of maakbaar. Daarom maken we, waar nodig, een afweging met andere taken van ons en functies van het watersysteem, zoals het aan- en afvoeren van water, de ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit en het behoud en verbetering van de zwemwaterfunctie en de inrichting en beheer van waterkeringen en wegen. Dat doen we samen met andere partijen die betrokken zijn bij de waterrecreatie. Daarbij delen wij graag onze informatie, kennis en de mogelijkheden voor verschillende recreatieve functies.

Situatiebeschrijving

De recreatieve druk op watersystemen groeit in ons dichtbevolkt gebied. Met ons dagelijks werk (beheer watersysteem, beheer wegen en keringen, vaarweg- en nautisch beheer) dragen we nu al bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor (water)recreatie (zoals wandelen, fietsen, vogelen, vissen en varen). We zien ook dat recreatie in, op en om het water, waterkeringen en wegen de laatste jaren sterk toeneemt. Bij recreanten is behoefte aan een aantrekkelijk gebied voor uiteenlopende en soms botsende recreatieve functies. In onze beheertaken houden we hier al rekening mee. De waterkwaliteit is in veel gevallen voldoende voor de meeste recreatievormen. Maar een extremer en warmer klimaat maakt het bieden van een goede zwemwaterkwaliteit niet eenvoudiger. Wat vanuit de ecologie en het watersysteem wel of niet kan is niet altijd voor iedereen duidelijk; een betere samenwerking en afstemming is daarvoor nodig. Niet alleen bij de uitvoering van het beheer en het onderhoud en de handhaving, maar ook bij het opstellen van beleid. Alle partijen verlangen onze activiteit en betrokkenheid.

Samenwerking versterken

We verbeteren onze samenwerking met recreatie-organisaties, overheidsorganisaties en belangengroepen en zijn aanspreekbaar voor recreatiezaken. Zo stimuleren we een breder gebruik in op en rond water, keringen en wegen. We maken, bij voorkeur, gebruik van de bestaande structuren en overleggen, benutten kansen voor recreatie in integrale projecten en we ondersteunen nieuwe ideeën en initiatieven. Zoals bijvoorbeeld voor een centraal aanspreekpunt “De waterloods” in de gemeente Rotterdam, waarbij we de informatievoorziening naar de recreatieve gebruikers verbeteren.

We delen onze kennis over het functioneren van het watersysteem en de belangrijke ecologische principes en adviseren bij plannen om recreatiemogelijkheden uit te breiden. Voor ons is het belangrijk dat die aansluiten bij onze taken en dat recreatieve functies plaatsvinden op plekken die daarvoor het meest geschikt zijn. Ook is belangrijk dat de waterkwaliteit niet verslechtert of toekomstige verbeteringen niet worden belemmerd.

Recreatie en zwemwaterplan

We voeren een verkenning en een analyse uit en stellen een plan op. Hierin staat hoe we door samenwerking de recreatiemogelijkheden op en rond objecten en percelen die we in eigendom hebben of beheren kunnen behouden of versterken. Zwemwater krijgt daarbij speciale aandacht. We bepalen de mogelijkheden, zodat de kansen voor recreatie goed zijn afgestemd op de taken van het hoogheemraadschap.

Onderhoud en waterkwaliteit

Door goed onderhoud dragen wij bij aan de toestand van het watersysteem met een aantrekkelijke basis voor recreatie.

Verdere informatie

Verbetering van de mogelijkheden voor recreatie doen we met de betrokken partijen. Dit zijn de provincie Zuid-Holland, de Recreatieschappen, gemeentes en natuurbeheerders. Er zijn samenwerkingsverbanden en programma’s, zoals Rijke Groenblauwe leefomgeving, de Stichting Plezierrivier de Rotte, Programma Rivier als getijdenpark en de Visstandbeheercommissie Schieland en de Krimpenerwaard. De kansen voor verbetering kunnen we het beste in gebiedsgerichte plannen concretiseren. Hierbij vindt ook afstemming met andere aan onze taken-gerelateerde opgaves plaats.

  1. Opgave: Het hoogheemraadschap kent de recreatieve partners en belangen in het gebied en de mogelijkheden om samenwerking te versterken.
  2. Opgave: Het hoogheemraadschap stelt beleid op voor recreatie in, op en om het water en de waterkeringen en de wegen, met aandacht voor ecologie en gebruikers.