Ambitie

Waterrecreatie passend bij het watersysteem en ecologie èn de behoeften van de maatschappij.

Visie

Bewoners en recreatieorganisatie hebben aangegeven dat zij gebaat zijn bij een waterschap dat een actieve rol speelt om de aantrekkelijkheid van het watersysteem voor recreatieve functies te vergroten. Recreatie in de vorm van varen, zwemmen, vissen, schaatsen etc. is een belangrijke een maatschappelijke functies die door het watersysteem mede wordt vervuld. Om aan de behoefte te voldoen houden we bij het waterbeheer zo goed mogelijk rekening met deze functie. Hoewel we door blijven gaan met het verbeteren en behouden van een goede (zwem)waterkwaliteit is de huidige waterkwaliteit niet overal even geschikt voor de recreatieve functies die de maatschappij vraagt. Niet alles is overal mogelijk. Daarom maken we, waar dat nodig is, een afweging met andere taken van het waterschap en functies van het watersysteem, zoals het aan- en afvoeren van water en de ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit. We werken hierbij graag samen met andere partijen die betrokken zijn bij de waterrecreatie. Daarbij delen wij graag onze informatie en kennis en over de mogelijkheden en beperkingen voor verschillende recreatieve functies van het watersysteem. 

Situatiebeschrijving

De recreatieve druk op watersystemen neemt in ons dichtbevolkt gebied toe. Met ons dagelijks werk (beheer watersysteem, wegen en keringen) dragen we nu al bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor recreatie rondom het water (wandelen, fietsen, vogelen, etc). We noemen dit recreatief medegebruik. We zetten hier actief op in en blijven dit doen: we stellen terreinen open en zorgen voor een geschikte inrichting van de gebieden. We zien ook dat recreatie in en op het water de laatste jaren sterk toeneemt: zwemmen, varen, roeien,vissen en schaatsen. Bij recreanten is behoefte aan aantrekkelijk water dat geschikt is voor deze uiteenlopende en soms botsende recreatieve functies. In onze beheerstaken houden we hier al rekening mee en de waterkwaliteit is voor de meeste vormen van recreatie over het algemeen voldoende. Echter het goed houden van de zwemwaterkwaliteit op de daarvoor aangewezen zwemwaterlocaties is een knelpunt in een extremer en warmer klimaat. Wat wel en niet kan vanuit de ecologie en het watersysteem is niet altijd duidelijk. Dit vraagt om betere samenwerking en afstemming, zowel bij het uitvoering van het beheer en onderhoud, als bij het opstellen van beleid. Verschillende bedrijven en organisaties zijn op dit terrein actief en hebben behoefte aan een actief en betrokken waterschap.

Samenwerking versterken

We verbeteren onze samenwerking met recreatie-,overheidsorganisaties en belangengroepen en zorgen dat we makkelijk aanspreekbaar zijn voor recreatiezaken. Daarmee stimuleren we een bredere benutting van het watersysteem. We maken, bij voorkeur, gebruik van de bestaande structuren en we ondersteunen nieuwe ideeën en initiatieven zoals bijvoorbeeld voor een centraal aanspreekpunt “De waterloods” in Gemeente Rotterdam, waarbij de informatievoorziening naar de recreatieve gebruikers wordt verbeterd.

Het waterschap deelt zijn kennis over het functioneren van het watersysteem en de ecologische principes die daarbij belangrijk zijn. We verbeteren de toegankelijkheid van deze kennis (zie ook onze taak Voldoende en schoon water) en adviseren bij plannen om recreatieve functies uit te breiden. Voor het waterschap is het belangrijk dat recreatieve functies aansluiten bij de taken van het waterschap, de waterkwaliteit niet verslechtert of toekomstige verbeteringen niet worden belemmerd en dat recreatieve functies plaatsvinden op plekken die daarvoor het meest geschikt zijn. Het van belang dat er een intensieve samenwerking tussen de recreatiesector en het waterschap wordt opgezet.

Recreatie en zwemwaterplan

We voeren een verkenning en analyse uit en stellen met stakeholders een plan op hoe we door samenwerking de recreatiemogelijkheden op en om het water kunnen versterken. Zwemwater krijgt daarbij speciale aandacht.

Onderhoud en waterkwaliteit

Door goed onderhoud dragen wij bij aan de toestand van het watersysteem met een aantrekkelijke basis voor recreatie.

Verdere informatie

Verbetering van de mogelijkheden voor recreatie doen we met de stakeholders, dit zijn  het Recreatieschap met daarin de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, recreatieschappen en natuurbeheerders. Er zijn samenwerkingsverbanden en programma’s, zoals Rijke Groenblauwe leefomgeving, de Stichting Plezier Rivier, De Rivier als Getijdenpark en de Visstandbeheercommissie Schieland en de Krimpenerwaard. De kansen voor verbetering kunnen het beste in gebiedsgerichte plannen worden geconcretiseerd. Hierbij vind ook afstemming met andere watersysteem gerelateerde opgaves plaats.

  1. Opgave: Het waterschap is actief betrokken bij de verbreding van de waterrecreatie in het gebied en versterkt de samenwerking
  2. Opgave: Het waterschap zet in op informatievoorziening naar recreanten en hun organisaties