Ambitie

Voldoende zoetwater, ondanks toenemende verzilting.

Visie

Onze taak is het sturen op het hebben van voldoende water van de juiste samenstelling, op de juiste plaats en op het juiste moment. Het hoogheemraadschap speelt in op een toekomst waarin het niet altijd mogelijk is om water van de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben. We streven bij weinig neerslag naar het vinden van een balans tussen watervraag en wateraanbod. Met als uitgangspunt de mogelijkheden van het aanvoersysteem en de beschikbaarheid van zoet water in de rivieren de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek. Bij droogte verdelen we het beperkt beschikbare zoete water zo, dat de maatschappelijke en ecologische functies in het gebied zo lang als mogelijk zoet water krijgen.

We verbeteren de aanvoer vanuit de rivieren om verzilting tegen te gaan en functies zo lang mogelijk te ondersteunen. We benutten de kansen om het watertekort bij droogte zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we bijvoorbeeld door regenwater daar waar mogelijk vast te houden en het beschikbare rivierwater slimmer te verdelen.

Situatiebeschrijving

We zijn tijdens droogte aangewezen op de aanvoer van zoet water vanuit de rivieren. De waterkwaliteit van het rivierwater is niet constant en wordt bij lage Rijnafvoer beïnvloed door het zoute zeewater. Bij de innamepunten kan het rivierwater tijdelijk te zout worden waardoor het ongeschikt is om in te laten. Er zijn dan twee mogelijkheden. Ten eerste waar mogelijk water aanvoeren vanuit de nog zoete delen in de rivieren of toch water van mindere kwaliteit inlaten. De stijgende zeespiegel en de toenemende droge periodes door klimaatverandering, maken dat wij en onze gebruikers moeten inspelen op periodes dat water van de gewenste kwaliteit beperkt beschikbaar kan zijn.

Watervraag en beschikbaarheid in balans

Ondanks dat we voortdurend werken aan verbetering van het watersysteem, is het denkbaar dat er tijdens droogte een tekort aan water met de juiste samenstelling is. Daarom willen we, uiterlijk in 2028, voor het hele gebied samen met bewoners en ondernemers hebben bepaald welke maatregelen mogelijk zijn om de watervraag en waterbeschikbaarheid in balans te houden tijdens droogte. Onze voorkeursvolgorde voor maatregelen is; 

  1. zuinig gebruiken
  2. vasthouden 
  3. slimmer verdelen en aanvoeren.

Bij maatschappelijke opgaven, zoals het remmen van bodemdaling en het beperken van hittestress in de stad, kijken we kritisch naar de gevolgen voor de watervraag in verhouding tot de waterbeschikbaarheid

Bewustwording: zoet water is schaarse bron

We streven naar een zuiniger gebruik van het beschikbare zoete water. En we willen ook de gebruikers in het gebied waarin wij werken uitdagen om te bezuinigen op gebruik. We informeren gebruikers van zoet water en gemeentes over de beperkte waterbeschikbaarheid in (extreem) droge periodes en de prioriteiten bij het slim verdelen hiervan. Bij watertekort gebruiken we de landelijke verdringingsreeks als vertrekpunt voor de verdeling van het schaarse zoete water.

Besparing en vasthouden

We streven op langere termijn naar meer zelfvoorziening (zuinig gebruik, vasthouden van regenwater, voorraadvorming, hergebruik). We onderzoeken de haalbaarheid van een grootschalige waterplas (zoetwatervoorraad) in het gebied. We verkennen concrete mogelijkheden om na-gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor bij voorkeur een eerste klas gebruik. Denk bijvoorbeeld aan gietwater voor de tuinbouw of de aanvulling van de zoete grondwatervoorraad. We wegen deze opties af tegen het nulalternatief: tijdelijk zouter water accepteren.

We nemen maatregelen voor een efficiënte en duurzame(re) zoetwateraanvoer. We bereiden in samenwerking met partners maatregelen voor, zoals een uitwisselpunt voor zoetwater tussen de boezems van Delfland en Schieland. Maar tevens een aanvoerroute door de Krimpenerwaard voor het opbouwen van een “zoetwaterbel” in de Hollandsche IJssel. We onderzoeken of de verbinding tussen het Ringvaart en Rotte kan worden verruimd.

Bij de inrichting van de bestaande omgeving en de advisering aan gemeentes over nieuwe ruimtelijke plannen zetten we in op een watervriendelijke inrichting

Gebruikers adviseren we om zoetwater zuinig te gebruiken met nieuwe technieken, andere teelten, opslag van regenwater en zuivering en hergebruik van afvalwater.

  1. Opgave: Gebruikers van zoetwater zijn zich bewust van de beperkingen in de waterbeschikbaarheid en we maken afspraken over besparings- en vasthoudmaatregelen.
  2. Doel: We realiseren met Rijnland de aanvoerroute door de Krimpenerwaard en realiseren met Delfland een uitwisselpunt voor zoetwater bij de Bergsluis.
  3. Opgave: Met gebruikers van zoetwater verkennen we maatregelen om de watervoorziening in evenwicht te houden met de waterbeschikbaarheid en op langere termijn meer zelfvoorzienend te worden.