Dit gebied beslaat de gemeente Krimpen aan den IJssel en een groot deel van de gemeente Krimpenerwaard. Het gebied is ruim 130 vierkante kilometer groot en heeft ruim 80.000 inwoners. Krimpen aan den IJssel is stedelijke gebied en de Krimpenerwaard bestaat uit een agrarisch veenweidegebied, een nieuw natuurgebied en twaalf woonkernen. Het is een waterrijk gebied met vlieten, weteringen en veel perceel sloten.

De maatschappelijke discussies over bodemdaling, biodiversiteit, klimaatverandering en de zeespiegelstijging brengen uitdagingen met zich mee voor het waterbeheer in de Krimpenerwaard. De bodemdaling heeft invloed op ons peilbeheer. Een goede biodiversiteit is goed voor de waterkwaliteit. Klimaatverandering betekent meer risico op wateroverlast en waterschaarste. Bij zeespiegelstijging zijn dijkversterkingen nodig om het achterland veilig te houden.

Waterbeheer in agrarisch gebied, bodemdaling in het Veenweidegebied, overstromingsrisico's en klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s om aan te werken in de Krimpenerwaard. Wij werken aan deze thema’s vanuit onze taak en voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leef- en werkomgeving.