Dode vis, een omgevallen boom in een singel, ondefinieerbare lozingen in de sloten en complexe dijkconstructies, een greep uit de onderwerpen waar Jeffry Spanjer dagelijks mee bezig is. Jeffry is een van de 12 toezichthouders en handhavers van het hoogheemraadschap. Zij zorgen ervoor dat alle waterschapswerken blijven functioneren zoals ze behoren te functioneren. Als handhaver is Jeffry daarom ook vaak in gesprek met de omgeving.
“Hoor en wederhoor vind ik belangrijk, dit pas ik altijd toe”, zegt Jeffry, “Ik ga er altijd vanuit dat een overtreding niet met kwade opzet is, meestal blijkt dat ook zo te zijn”, vervolgt hij. “Vaak zijn mensen zich niet bewust dat ze iets doen wat niet mag. Bijvoorbeeld graven binnen een onderhoudsstrook. Niet iedereen is zich ervan bewust dat bij een watergang een onderhoudsstrook is met de daarbij behorende regels. Bij een watergang die toevallig achter je huis ligt mag je niet zomaar bouwen of graven voor extra groen in je tuin bijvoorbeeld.”

In plaats van termen en artikelen vanuit het bestuursrecht en strafrecht te citeren en te vertellen dat het in strijd is met het beleid, legt Jeffry liever uit waarom het niet mag en wat de consequenties dan zijn vanuit het algemene belang. In dit geval zou de watergang bijvoorbeeld niet meer vanaf de oever onderhouden kunnen worden. Dit heeft consequenties voor de doorstroming en de waterkwaliteit. “Wanneer ik uitleg wat de consequenties zijn is er vaak veel begrip en wordt het ook meteen hersteld.” geeft Jeffry aan. Bij projecten geeft hij het liefst bij de start mee wat wel of niet mogelijk is. “Dit werkt preventief en voorkomt dat we op een later moment alsnog moeten ingrijpen” voegt hij toe.

Bij het opstellen van het beleid denken we vaak dat het voor iedereen duidelijk is, maar in de praktijk is het niet altijd zo zwart-wit. Voor Jeffry is het belangrijk dat beleid en regelgeving voor de omgeving goed uit te leggen zijn. Hij legt uit dat de theorie niet altijd overeenkomt met de praktijk. ‘Soms is het niet altijd even makkelijk om een vertaalslag te maken van het beleid naar het handelen van een individu’, geeft hij aan. De verschillende gesprekken die Jeffry heeft met bewoners, glastuinbouw, agrariërs, of andere bedrijven maakt het werk voor hem leuk en afwisselend. Natuurlijk zijn er ook slecht nieuws gesprekken bij, maar negatieve ervaringen heeft hij nog zeer zelden gehad. “Ik vind het leuk om met de omgeving in contact te zijn, en vooral dat ik mee maak dat mensen die ik spreek meer begrip krijgen wat de consequenties zijn van hun handelen en daarna acties ondernemen om het te herstellen en anders te doen. Dit geeft mij het gevoel dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben en een steentje bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.”