Ambitie

Alle nieuw- en verbouw is water- en klimaatbestendig.

Visie

Elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan een toekomstbestendige inrichting van ons gebied. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst aan onze taken kunnen voldoen: het zorgen voor droge voeten en hebben van voldoende en schoon water. De inrichting van het gebied verandert continu: toename van woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen en aanleg van ‘nieuwe natuur’ en recreatiegebieden. Dit alles zorgt voor meer verhard oppervlak in het gebied, met risico’s voor wateroverlast als gevolg van piekbuien of watertekort door te weinig water vast te houden. Het hoogheemraadschap zit vanaf het begin aan tafel bij deze ruimtelijke veranderingen en is een gewaarde partner voor alle initiatiefnemers. Met onze expertise worden keuzes gemaakt die bijdragen aan water- en klimaatbestendigheid. Om bij te dragen aan een klimaatbestendige inrichting is ons beleid en zijn onze normen voor ruimtelijke plannen actueel en weten wij voor elke deelgebied de kansen en risico’s voor onze watertaken voor ruimtelijke ontwikkelingen. Zo is ook in de toekomst wonen, werken, natuur en recreëren mogelijk in onze (diepe) polders.

Situatiebeschrijving

Het hoogheemraadschap zit al aan tafel bij de meeste ruimtelijke ontwikkelingen. Inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners verwachten dat wij klimaatadaptatie en andere waterbelangen een plek geven in ruimtelijke ontwikkelingen en ons beleid hierover op orde hebben. Door de gevolgen van het veranderende klimaat als leidraad te nemen bij ons beleid en onze adviezen helpen we onze partners water en klimaatbestendig te bouwen.

Gebiedsspecifieke watervisies

Het hoogheemraadschap geeft integrale en gebiedsspecifieke adviezen op alle waterschapstaken en klimaatadaptatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naast eisen zoals realiseren van waterberging zetten we nog meer in op een watervriendelijke inrichting waarbij regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden en de watervraag niet onverantwoord toeneemt. Hiervoor gaan we als eerst aan de slag met het actualiseren en opstellen van nieuw beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen waarin water en bodem belangrijke pijlers worden in elke ruimtelijke ontwikkeling. We stellen voor elk gebied een watervisie op met kansen en risico’s op de lange termijn voor wonen, werken, natuur en recreëren. Met vergunningverlening en handhaving zorgen we ervoor dat bouwplannen en grote gebiedsontwikkelingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Advisering van gemeenten

Het hoogheemraadschap is een gewaardeerde partner voor het werken aan een water- en klimaatbestendige inrichting. Met gemeenten, provincie en andere initiatiefnemers zijn we continu in gesprek over ruimtelijke ontwikkelingen die eraan komen. We voeren stakeholderanalyses uit om initiatiefnemers waar we onvoldoende mee in gesprek zijn te identificeren. Aan tafel bij de initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen dragen wij ons geactualiseerde beleid uit en sturen we aan op een intensieve samenwerking. We evalueren met regelmaat in hoeverre onze adviezen worden opgevolgd. Wij zijn in de regio de autoriteit als het gaat om een toekomstbestendige waterrobuuste inrichting van de ruimte.

Verdere informatie

Water en klimaatbestendig bouwen is een van de thema’s dat valt onder klimaatadaptatie. Het onderwerp is belegd bij het programma Klimaat en Ruimte. Met de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) is ook een link op prioriteiten 1 (ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie) en 3 (sterke en gezonde steden en regio’s).

  1. Doel: Het hoogheemraadschap ontwikkelt gebied specifieke watervisies gericht op een water en klimaatbestendige inrichting.
  2. Opgave: Het hoogheemraadschap adviseert aan gemeenten en andere initiatiefnemers op het gebied van ruimtelijke ordening over water en klimaatbestending bouwen en toetst ruimtelijke plannen op water- en klimaatbestendigheid.