Ambitie 

Voldoende en schoon water voor en door de agrarische sector.

Visie

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid om via het watersysteembeheer bij te dragen aan geschikte productieomstandigheden zoals het beperken van wateroverlast, het reguleren van de waterstand en het sturen van de waterkwaliteit. HHSK verwacht van de agrarische sector dat ze bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit, het verminderen bodemdaling en aanpak van de klimaatverandering door emissiereductie en maatregelen die leiden tot een verbetering van het watersysteem.

Situatiebeschrijving

Het grootste deel van het beheergebied is in gebruik bij boeren en tuinders. Het agrarisch gebruik binnen het beheergebied bestaat uit melkveehouderij, akkerbouw en glastuinbouw. De melkveehouderij is vooral in de Krimpenerwaard te vinden. Glastuinbouw en akkerbouw bevindt zich in Schieland. De glastuinbouw werkt middels het programma ‘de gesloten kas’ aan een bedrijfsvoering die nagenoeg onafhankelijk is van het oppervlaktewatersysteem en daardoor ook geen belasting meer hoeft te vormen. De open teelt landbouw is en blijft afhankelijk van het watersysteem. Het intensieve landbouwkundig gebruik heeft gevolgen voor natuur en milieu. Het landbouwbeleid is er daarom opgericht de sector in de komende jaren toekomstig bestendig te maken, zowel economisch als wat betreft de impact op de omgeving. De uitdaging is dat de overheden dit samen de agrarische sector effectief invullen.

Geschikte productie omstandigheden

De agrarische productie is mede afhankelijk van het watersysteem. Zo bepaalt het waterpeil mede de gewasproductie en de bewerkbaarheid van het land. De waterkwaliteit bepaalt de geschiktheid voor gebruik als gietwater, beregening van gewassen en veedrenking. Het waterschap voert het watersysteembeheer al eeuwen uit. Hierbij werden de verschillende belangen die spelen steeds gewogen en dit blijven we doen. Het faciliteren van de agrarische sector is hierbij een uitdaging, omdat ook andere belanghebbenden eisen stellen aan het waterbeheer, het weer door klimaatverandering grilliger wordt en nieuwe invasieve plant- en diersoorten verschijnen. Het waterschap houdt vast aan nauwe samenwerking met alle belanghebbenden voor een goede besluitvorming.

Goede waterkwaliteit

De agrarische sector is niet alleen afhankelijk van de waterkwaliteit in de sloten, maar heeft er ook een grote invloed op. Nodig is dat de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het water worden terug gedrongen. Het waterschap ondersteunt de sector bij deze opgave met kennis en informatie. Een belangrijk project in dit verband is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Krimpenerwaard, waarin een groot aantal melkveehouders werkt aan waterkwaliteitsmaatregelen die goed passen in de bedrijfsvoering. Deze maatregelen zijn dus goed voor de boer en goed voor de waterkwaliteit.

Toezicht is van belang en wordt zo ingericht dat het stimuleert tot beter gedrag, en is ook streng bij doelbewuste overtredingen. Voor effectiever toezicht wordt steeds meer gebruik gemaakt van meetgegevens. Het meten van gewasbeschermingsmiddelen en het analyseren van de meetgegevens wordt geïntensiveerd.

Via het slootonderhoud kan de sector ook bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Bedrijven kunnen met een onderhoudsplan afspraken maken met het waterschap over de uitvoering die het beste past bij hun bedrijfsvoering en tegelijkertijd voldoet aan de eisen van het waterschap.

Toekomstbestendig

De relatie tussen de agrarische sector en biodiversiteit en klimaat krijgt steeds meer aandacht. Het Europese landbouwbeleid is er hierbij opgericht de negatieve impact van de agrarische sector op de omgeving te verkleinen. In combinatie met eigen Nederlandse knelpunten als bodemdaling en waterbeschikbaarheid lopen er meerdere trajecten voor het toekomstbestendig maken van de landbouw. Als waterschap hebben we daarbij vooral de rol als gebiedsdeskundige en adviseur.

Verdere informatie

Specificatie van de ondersteuning van de agrarische sector in ons gebied is te vinden in diverse beleidsplannen. Voor het peilbeheer zijn de belangrijkste documenten de beleidsuitwerking peilafweging en de peilbesluiten. De aanpak van de waterkwaliteit is beschreven in het KRW plan 2022-2027 en de adviesnota ‘Doelen Overig water’. Tenslotte zijn er een aantal relevante visies:

  • Visie Watervoorziening met onder meer de aanpak om voldoende zoetwater in het beheergebied te houden;
  • Visie bodemdaling over de relatie tussen het waterbeheer en de bodemdaling in veenweidegebieden
  • Visie onderhoud watergangen waarin opgenomen de mogelijkheid van onderhoudsplannen.
  1. Opgave: Het waterschap draagt via het watersysteembeheer bij aan geschikte productie omstandigheden voor de agrarische sector.
  2. Doel: Het waterschap motiveert agrarische bedrijven tot deelname aan duurzaam agrarisch waterbeheer, waarbij 90% van de melkveehouderij en akkerbouwbedrijven deelneemt.
  3. Opgave: Het aantal overschrijdingen van normen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt geminimaliseerd