Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een waterschap. De historische naam ‘hoogheemraadschap’ dragen we met trots. We hebben een geschiedenis van 750 jaar! Maar voor de wet zijn we ‘gewoon’ een waterschap.

De taken van het hoogheemraadschap

De doelen van het waterschap zijn volgens de Omgevingswet:

  • het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
  • het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
  • het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
  • het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Als hoogheemraadschap zijn we verantwoordelijk voor het waterbeheer in ons gebied, inclusief het zuiveren van afvalwater. Al deze taken liggen bij het hoogheemraadschap voor zover ze niet aan andere overheden zijn toegewezen. De gemeente heeft bijvoorbeeld in het openbare gebied de zorgplicht voor het hemelwater en het grondwater. De provincie beschermt de drinkwatervoorraden en de drinkwaterbereiding wordt gedaan door de drinkwaterbedrijven. Het omgaan met hemelwater en grondwater op particulier terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarnaast zijn een aantal andere taken aan ons toegewezen, zoals het wegenbeheer in de Krimpenerwaard, de muskusrattenbestrijding en het nautisch beheer op bijna alle wateren.

Het hoogheemraadschap als overheid en binnen de maatschappij

Als hoogheemraadschap hebben we dus een aantal specifieke functionele taken. Maar tegelijk zijn we ‘een overheid’, net als het Rijk, de provincies en de gemeenten. Als organisatie vormen we ook een onderdeel van de maatschappij. We richten ons daarom in dit waterbeheerprogramma in de eerste plaats op de ambities en doelen binnen onze specifieke taken. Maar we richten ons ook op uitdagingen en ontwikkelingen die onlosmakelijk zijn verbonden met wie we zijn als hoogheemraadschap: een overheid en onderdeel van de maatschappij. Duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, participatie, gezond financieel beheer, innovatie en digitalisering zijn onderwerpen waar we ons op richten. Ook internationaal zijn we actief. Zonder onze identiteit als hoogheemraadschap uit het oog te verliezen zetten we onze kennis, vaardigheden en middelen hiermee zo goed mogelijk in, in het belang van de maatschappij waarvoor wij werken en waarvan wij zelf een onderdeel zijn.