Wij ondervinden in onze taken de gevolgen van een veranderend klimaat. Tegelijkertijd dragen wij met onze activiteiten ook bij aan de verandering van het klimaat. Het hoogheemraadschap wil deze eigen bijdrage aan klimaatverandering verkleinen en het hergebruik van grondstoffen vergroten. 

Duurzaamheid is breder dan het voorkomen van klimaatverandering. Wij vinden het belangrijk dat de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit wordt vergroot. Samenwerking met alle partijen die hier een bijdrage aan kunnen of willen leveren is wenselijk. Gemeenten voor ruimtelijke oplossingen, bedrijven voor innovatieve technieken en inwoners met passende ideeën voor hun woonomgeving.

Schoon water en meer biodiversiteit

Schoon (ecologisch gezond, zoet) water heeft een positief effect op de mens en planten en dieren in onze omgeving. Het is een randvoorwaarde voor een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Daarom zuiveren we afvalwater en nemen we waterkwaliteitsmaatregelen om de waterkwaliteit steeds verder te verbeteren.

De agrarische sector, een grote beheerder in ons gebied, speelt een belangrijke rol. Met hen zoeken we naar werkwijzen die goed zijn voor hun bedrijfsvoering en goed voor de waterkwaliteit. We zien erop toe dat lozingen van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden teruggedrongen. Een goede biodiversiteit is essentieel voor duurzame, rendabele landbouw en goede waterkwaliteit. Zo helpt de biodiversiteit het uitvoeren van de waterschapstaken.

Steeds minder energie verbruiken en meer energie opwekken en stoffen hergebruiken

We verlagen ons energieverbruik. Energie die we niet nodig hebben, hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarvoor zetten we in op nieuwe technieken die minder energie verbruiken. We streven naar nog meer energie opwekken. Uit afvalwater, maar ook uit duurzame bronnen zoals zonne-energie. Zo voorkomen we dat het klimaat nog sneller verandert, en kunnen we daar ook kosten mee besparen voor de korte en/of lange termijn.

Meer stoffen hergebruiken en schadelijke stoffen verwijderen

We gaan verder met het terugwinnen van stoffen voor hergebruik. Door het beheer van oevers en dijken aan te passen, kan maaisel worden hergebruikt. In het wegenbeheer in de Krimpenerwaard zetten we in op hergebruik van asfalt.

We willen kringlopen sluiten en medicijnresten en anderen stoffen verwijderen, zodat het oppervlaktewater steeds schoner wordt. Ook hierbij is samenwerking van groot belang. Wij zien kansen bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Afval van de één is een grondstof voor de ander. Of het nu gaat om warmte uit het water of bagger uit de sloten. We kunnen dit niet alleen en zoeken naar bedrijven om ons te helpen.

Onderwerpen die bij dit thema horen: