Doel

Voor een goede en betrouwbare uitvoering van het waterbeheer is het hoogheemraadschap bereikbaar, servicegericht en duidelijk

Wat doet het hoogheemraadschap voor bereikbaarheid, servicegerichtheid en duidelijkheid?

Het hoogheemraadschap zorgt voor het water in sloten en plassen en voor grondwater in de bodem, voor dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor een aantal wegen en vaarwegen en voor de bestrijding van muskus- en beverratten. Om te zorgen dat wij deze taken goed kunnen uitvoeren, gelden er in ons gebied landelijke regels en regels van het hoogheemraadschap zelf.

Er zijn bijvoorbeeld regels die bepalen hoe sterk het hoogheemraadschap de dijken moet maken en wat de maximale hoeveelheid is van bepaalde stoffen in sloten, plassen en grondwater. Er zijn ook regels die ervoor zorgen dat dat burgers bedrijven en andere overheden voor sommige activiteiten vooraf een melding moeten doen of een vergunning moeten aanvragen. Het hoogheemraadschap beoordeelt zo of de activiteit voldoet aan de regels en of de activiteit mag worden uitgevoerd. Soms mag dit alleen als ook nog aan bepaalde voorschriften is voldaan. In onze regels staat ook hoe bewoners en bedrijven die aan het water wonen en werken het water naast hun tuin of stuk grond moeten onderhouden.

Het hoogheemraadschap controleert of iedereen zich aan de regels, de vergunningen en het onderhoud houdt. Als het nodig is, spreken wij bewoners, bedrijven of andere overheden aan om zich aan de regels te houden. Alleen als dat niet genoeg is, gebruiken we meer dwingende middelen zoals een dwangsom (de overtreder moet de overtreding oplossen, maar zolang hij dat niet doet, betaalt hij per dag of per overtreding een geldbedrag) of bestuursdwang (wij lossen de overtreding op, op kosten van de overtreder). Als wij denken dat er een strafbaar feit is, vragen we het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.

Het hoogheemraadschap behandelt ook vragen en reageert op klachten en (klant)meldingen van bewoners en bedrijven. We zijn bereikbaar via de telefoon, website, sociale media en aan de balie. Goede dienstverlening vinden wij belangrijk. We geven bewoners en bedrijven goede informatie en uitleg over de regels. Wij streven ernaar om vriendelijk, deskundig, snel en betrouwbaar antwoorden te geven.

Waarom werken we met regels?

Het hoogheemraadschap levert een bijdrage aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leef- en werkomgeving. Regels geven duidelijkheid voor iedereen en helpen ons om onze doelen te bereiken: voorkomen en beperken van overstromingen, teveel en te weinig water, zorgen voor voldoende water van een goede kwaliteit en voor water dat goed kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld drinkwater voor vee, recreatie en beregening. Regels zorgen er ook voor dat wij alle belangen steeds goed afwegen voordat wij een besluit nemen.

Bewoners en bedrijven in ons gebied mogen van ons verwachten dat wij onze taak zo goed mogelijk en volgens de regels uitvoeren. Wij mogen verwachten dat de bewoners en bedrijven zich aan de regels houden en meewerken wanneer zij worden aangesproken door onze medewerkers. Zo zorgen we samen voor droge voeten en schoon water.

Regels zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn alle regels voor het waterbeheer in ons gebied vastgelegd in de keur en leggers. Als de Omgevingswet van kracht wordt, gelden voor het waterbeheer in ons gebied nieuwe regels: beschreven in de Waterschapsverordening en Beleidsregels.

Hoe werken we?

Wij houden de ontwikkelingen in de landelijke regels goed bij en passen zo nodig onze eigen regels aan. We schrappen overbodige regels en vertrouwen erop dat bewoners en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Onze medewerkers van klanteninformatie behandelen dagelijks vele vragen, (klant)meldingen en klachten. Zij proberen die deels zelf te beantwoorden. Sommige vragen sturen zij door naar andere medewerkers.

Onze vergunningverleners behandelen de meldingen en aanvragen voor vergunningen via een landelijk loket. Zij beoordelen ze in overleg met onze specialisten.

Onze toezichthouders en handhavers voeren controles uit en geven voorlichting. Zij controleren gebieden en bedrijven, zowel structureel als in reactie op klachten of (klant)meldingen. Voldoet een situatie niet aan de regels, dan proberen zij er altijd eerst samen met de overtreder uit te komen. Als dat niet lukt, dan kunnen zij meer dwingende middelen gebruiken om te zorgen dat de overtreding eindigt.

Is iemand het oneens is met een besluit om een vergunning te verlenen of te weigeren of met een besluit om te handhaven (een dwingende oproep aan een overtreder om de overtreding op te lossen)? Dan kan hij/zij bezwaar maken. Dan controleren we of het besluit goed is genomen. Is de bezwaarmaker het niet eens met de uitkomst, dan kan hij/zij naar de rechtbank gaan.

De uitgangspunten en werkwijze die we hanteren bij het nautisch toezicht zijn beschreven in de Nota Vergunningverlening, toezicht en handhaving en de beleidsuitwerking varen.

Het nieuwe meten met een droneboot en slootview

In 2020 hebben we een afstand bestuurbare boot aangeschaft. We noemen haar Betty. Met Betty meten we de waterdiepte tot op de centimeter nauwkeurig en de gegevens koppelen aan ons GEO systeem, beheerregister en legger. Voor een groot deel is handmatig meten niet meer nodig. Deze innovatie helpt ons bijvoorbeeld bij het maken van een baggerplanning. Ook heeft Betty een 360-graden camera, waarmee we het watersysteem in beeld brengen. Zo is mogelijk om virtueel door ons watersysteem te varen. We kunnen de toestand van ons watersystem inspecteren en de kunstwerken bekijken en beoordelen.

Betty boot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarmee werken we aan bereikbaarheid, servicegerichtheid en duidelijkheid?

Elk jaar:

  • Behandelen wij ongeveer 1.800 meldingen en klachten. Onze bewoners en bedrijven geven ons voor de behandeling hiervan gemiddeld een 7,5.
  • Verlenen wij ongeveer 500 vergunningen aan bewoners, bedrijven en andere overheden.
  • Krijgen wij ruim 1.000 meldingen over plannen van bewoners, bedrijven en andere overheden. Dit kan gaan over het maken van een dam met duiker in een sloot maar ook het bouwen van een tunnel onder de Rotte voor een nieuwe rijksweg.
  • Doen wij ongeveer 3.000 controle bezoeken en vinden we overtredingen in 5% van de gevallen.
  • Lost bijna 100% van de overtreders de overtreding op als wij ze daarop hebben aangesproken.
  • Controleren wij of het water in ons gebied genoeg water kan doorstromen. Als het nodig is vragen wij bewoners en bedrijven om hun onderhoud aan de sloten te doen.

Wanneer staan we voor u klaar?

Vroeg meedenken bij plannen van bewoners, bedrijven of van andere overheden in het gebied vinden wij belangrijk. Zo kunnen we de regels uitleggen en vertellen hoe de plannen passen in ons beleid. Wij adviseren ook over de inrichting en het beheer van het water als een gemeente een bestemmingsplan maakt.

U ziet onze medewerkers actief zijn in het hele gebied. Wij spreken mensen aan en proberen samen tot oplossingen te komen. Buiten kantooruren staan wij klaar voor spoedgevallen, zoals bij een ongeluk waarbij bijvoorbeeld olie of brandstof in het water lekt.

Met wie werken we samen?

Wij werken samen met andere partijen, zoals gemeentes, regionale uitvoeringsdiensten en de provincie Zuid-Holland. Soms geven we elkaar advies over vergunningaanvragen. Soms voeren we samen controles uit. Zo kunnen we het aantal controles voor bijvoorbeeld bedrijven zo klein mogelijk houden.