Ambities

  • Het hoogheemraadschap staat midden in de maatschappij, beweegt mee met de veranderende omgeving en staat ten dienste van de gemeenschap;
  • Het hoogheemraadschap werkt zoveel mogelijk als één overheid en blijft zichtbaar;
  • Het hoogheemraadschap gaat voor passende participatie.

Visie

De samenleving verandert in rap tempo. Dit zien we op digitaal en technologisch vlak, maar ook op het gebied van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Vraagstukken worden steeds complexer en inwoners en bedrijven oefenen steeds meer invloed uit op hun (eigen) omgeving.

Wij zetten ons in voor droge voeten en schoon water. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met onze inwoners, bedrijven en medeoverheden. Want juist door participatie ontstaan betere plannen, groeit draagvlak en waterbewustzijn en kiezen we voor een democratische koers. Met de invoering van de omgevingswet geven wij als overheid ook wettelijk de ruimte aan onze omgeving om te kunnen participeren.

Citizen Science

Bij het hoogheemraadschap werken we veel met vrijwilligers. Met hen kunnen we veel werk verzetten. Denk aan de vrijwillige dijkwachten en rondleiders bij de gemalen, maar ook aan inwoners die mede onderzoek doen naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het water. 

Situatiebeschrijving

Als hoogheemraadschap hebben we veel kennis en kunde in huis om droge voeten en schoon water te hebben en te houden. Ook in de samenleving is veel kennis en ervaring aanwezig, bij de inwoners en bedrijven. Deze kennis willen we meer en meer gaan samenbrengen. We willen diverse partijen zo vroeg mogelijk betrekken bij onze plannen en projecten. Daarvoor luisteren we goed naar wat er in de samenleving speelt.

Luisteren naar de omgeving

Een voorbeeld waarbij het hoogheemraadschap goed naar haar omgeving luistert, is het opstellen van dit waterbeheerprogramma. Het hoogheemraadschap is samen met diverse belanghebbenden gekomen tot de inhoud van dit programma. Ook het creëren van een oplossing voor wateroverlast als gevolg van extremer weer in bijvoorbeeld de Agnesiebuurt in Rotterdam is een mooi voorbeeld van omgevingsgericht werken.

Voor het betrekken van diverse partijen maken we gebruik van een zogenaamde waterladder (figuur 1). De mate van hoe betrokken we zijn bij een wateropgave of eigen werk, maatschappelijke opgave of initiatief van anderen staat hierin. Hoe meer stroomopwaarts op de waterladder, hoe actiever de partijen samen optrekken en hoe meer invloed er naar elkaar is. Afhankelijk van onze rol en/of de fase van de wateropgave, is het voor sommige plannen voldoende om alleen te informeren/luisteren. Voor andere plannen richten we ons echter veel meer op het faciliteren/(mee)beslissen.

Participatieladder

Figuur: Waterladder

Participatieprincipes

We willen goed uitleggen hoe wij aan participatie werken en wat de omgeving van ons mag verwachten. Daarom hanteren we tien participatieprincipes. Deze principes sluiten aan bij onze kernwaarden: zorgvuldig, open en betrokken. Ze maakt helder hoe we werken aan participatie. 

Door voortdurend te werken aan het coachen, opleiden en trainen van onze medewerkers vergroten we het omgevingsbewustzijn binnen de gehele organisatie.

Participatiebeleid en -verordening

Ook stellen we nieuw participatiebeleid en een participatieverordening op. Met dit beleid en deze verordening vergroten we formeel de mogelijkheden voor bewoners en (overige) belanghebbenden. Zo houden wij hen betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van ons beleid en onze projecten.

  1. Opgave: We vergroten het omgevingsbewustzijn binnen de gehele organisatie.
  2. Doel: We bieden handvatten om een goed functionerend participatieproces in te richten door nieuw participatiebeleid en -verordening op te stellen.
  3. Opgave: We luisteren goed wat er in de samenleving speelt en sluiten waar nodig aan bij cruciale ontwikkelingen in ons werkgebied.