Visie

Wij zetten ons in voor droge voeten en schoon water. Dat kunnen we echter niet alleen. We doen dit samen met onze inwoners, bedrijven en met mede-overheden. Want juist door participatie ontstaan betere plannen, groeit draagvlak en waterbewustzijn en wordt democratisch recht gedaan. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staat midden in de maatschappij. Het beweegt mee met de veranderende omgeving en staat ten dienste van de gemeenschap. Wij werken zoveel mogelijk als één overheid, samen met andere overheden, en proberen daarbij ook wel zelf zichtbaar te blijven. Bij elk nieuw plan (of volgende fase) gaat het hoogheemraadschap voor passende participatie.

Situatiebeschrijving

In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig om ervoor te zorgen dat we droge voeten en schoon water hebben en houden. Ook in de samenleving is veel kennis en ervaring aanwezig bij burgers en bedrijven. Deze  kennis willen we meer en meer gaan samenbrengen. We willen diverse partijen zo vroeg als mogelijk betrekken bij onze plannen en projecten. Daarvoor luisteren we goed naar wat er in de samenleving speelt.

Voor het betrekken van diverse partijen maken we gebruik van een zogenaamde waterladder (figuur 1). De mate betrokkenheid bij een wateropgave of eigen werk, maatschappelijke opgave of initiatief van anderen wordt hierin weergegeven. Hoe meer stroomopwaarts op de waterladder, hoe actiever de partijen samen optrekken en hoe meer invloed er naar elkaar is. Afhankelijk van de rol die wij als waterschap hebben en / of de fase van de wateropgave, is het voor sommige plannen voldoende om alleen te informeren / luisteren. Voor andere plannen richten we ons echter veel meer op het faciliteren / (mee) beslissen.

Waterladder


Figuur 1: Waterladder

Participatieprincipes

Om goed te kunnen uitleggen hoe wij werken aan participatie en wat de omgeving van ons mag verwachten, hanteren we tien participatieprincipes. Deze principes sluiten aan bij de kernwaarden van de organisatie: zorgvuldig, open en betrokken. Ze maken helder hoe het hoogheemraadschap werkt aan participatie. In bijlage 1 worden deze principes nader uitgelicht.

Door continue te werken aan het coachen, opleiden en trainen van onze medewerkers zorgen we ervoor dat binnen heel het hoogheemraadschap het omgevingsbewustzijn wordt vergroot.

Participatiebeleid en -verordening

Ook stellen we participatiebeleid en een participatieverordening op. Met dit beleid en deze verordening vergroot het waterschap formeel de mogelijkheden voor inwoners en (overige) belanghebbenden om betrokken te worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van  zijn beleid.