Ambitie 

Waterkwaliteit passend bij het gebied en het gebruik.

Visie

Bewoners en bedrijven in het gebied zijn gebaat bij een goede waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit is een kerntaak van het waterschap. De waterkwaliteit is sinds de invoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in ons beheergebied enorm verbetert. De huidige waterkwaliteit is echter nog steeds niet overal geschikt voor het beoogde gebruik en beperkt de ecologische ontwikkeling die mogelijk en gewenst is. Het waterschap stuurt waar het kan op een goede waterkwaliteit en zit hiervoor de benodigde middelen in. Het waterschap heeft zelf beperkte mogelijkheden om zelfstandig de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterschap kan wel informatie en kennis aandragen over de mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren. Wij stimuleren waar mogelijk anderen om hun mogelijkheden maatregelen te treffen, door praktische ondersteuning, samenwerking, passende regelgeving en bijdrageregelingen.

Situatiebeschrijving

De waterkwaliteit in ons beheergebied is voor algemeen gebruik meestal afdoende. De wateren die speciaal zijn bedoeld voor zwemwater voldoen niet altijd aan de gewenste kwaliteit. Bij aanhoudende droogte kan verzilting van het water voor de landbouw een knelpunt vormen. De groei/bloei van giftige blauwalgen lijken een toenemend knelpunt te worden. Voor de ecologische kwaliteit – onderdeel van de biodiversiteit in het gebied – zijn doelen benoemd rekening houdend met de aard en het gebruik van het gebied. Verreweg de meest wateren voldoen niet aan deze ecologische doelen. Verbeteren van de waterkwaliteit vraagt een lange adem en gezamenlijke inzet van alle relevante partijen.

Informatie en kennis op orde

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht alle landen in de EU maatregelen te nemen voor een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze richtlijn heeft er mede voor gezorgd dat waterkwaliteitsdoelen de laatste jaren concreter en haalbaarder zijn benoemd. Dit geldt al langere tijd voor de zogenaamde KRW-waterlichamen: de wateren waarover Nederland rapporteert aan Brussel. Dit kan sinds kort ook voor de rest van het watersysteem, omdat de provincie ook daarvoor doelen heeft vastgelegd. Het bewaken van de toestand van het water blijft voortdurend nodig, door opkomst van nieuwe probleemstoffen en invasieve plant- en diersoorten. Belanghebbenden hebben recht op inzicht in de toestand en de ontwikkeling. Voor het nemen van effectieve maatregelen is kennis nodig van de werking van het watersysteem en oorzaken van knelpunten. Voor de KRW-wateren is deze kennis de laatste jaren reeds 2.verzameld. Voor de rest van het watersysteem is aanvullende kennis nodig.

Actief bijdragen aan de verbetering

Middels het beheer van afvalwaterzuiveringen en van het watersysteem dragen wij bij aan de toestand van het watersysteem. We zorgen er in ieder geval voor dat daarmee de waterkwaliteit op orde blijft en nemen waar en wanneer mogelijk daarbij maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Hierbij gaat de aandacht met name uit naar recent onderkende probleemstoffen zoals: medicijnresten en nieuwe opkomende stoffen Daarnaast stimuleren we met de middelen die we hebben andere partijen hun bijdrage te leveren. Voor de KRW-waterlichamen heeft HHSK reeds een concreet maatregelpakket benoemd voor de periode 2022-2027. Voor de rest van het watersysteem wordt dit in de planperiode steeds meer concreet gemaakt.

  1. Opgave: Het waterschap geeft actueel inzicht in de toestand van de waterkwaliteit
  2. Doel: Het waterschap weet met welke maatregelen de waterkwaliteit kan worden verbeterd
  3. Opgave: Het waterschap neemt passend en proportioneel maatregelen om achteruitgang van de waterkwaliteit te voorkomen en om de waterkwaliteit te verbeteren

Verdere informatie

Voor de KRW-wateren zijn de zinvolle maatregelen vastgelegd in het KRW-plan 2022-2027. Voor de rest van het watersysteem is de aanpak in hoofdlijnen beschreven in de adviesnota ‘Waterkwaliteitsdoelen Overig water’. De aanpak kan het beste in gebiedsgerichte plannen worden geconcretiseerd. Hierbij vind ook afstemming met andere watersysteem gerelateerde opgaves plaats.