Ambitie

Waterkwaliteit passend bij het gebied en het gebruik.

Visie

Bewoners en bedrijven willen een goede waterkwaliteit, een van onze kerntaken. Daarom toetsen wij aan de waterkwaliteitsnormen van de provincie, het rijk en de EU. Aan het merendeel van deze normen voldoet het water in ons beheersgebied. Streven is om aan alle normen te gaan voldoen. Wij benutten hiervoor de instrumenten en middelen die wij tot onze beschikking hebben. Inzet van andere partijen is zeker ook nodig. Wij dragen hiervoor informatie en kennis aan. Waar mogelijk stimuleren wij anderen om hun maatregelen te treffen. Dat doen we door praktische ondersteuning, samenwerking, passende regelgeving en bijdrageregelingen.

Situatiebeschrijving

De waterkwaliteit in ons gebied is voor algemeen gebruik meestal afdoende. De wateren die zijn bedoeld voor zwemwater voldoen niet altijd aan de gewenste kwaliteit. Bij aanhoudende droogte is verzilting van het water voor de landbouw een mogelijk knelpunt. De groei van giftige blauwalgen lijkt een toenemend knelpunt te worden in de Krimpenerwaard, dit zeer waarschijnlijk als gevolg van het uitgroeien tot plaag van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Voor de ecologische kwaliteit – onderdeel van de biodiversiteit in het gebied – zijn doelen benoemd rekening houdend met de aard en het gebruik van het gebied. Verreweg de meest wateren voldoen niet aan deze ecologische doelen. Verbeteren van de waterkwaliteit vraagt een lange adem en gezamenlijke inzet van alle relevante partijen.

Informatie en kennis op orde

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht alle landen in de EU om maatregelen te nemen voor een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze richtlijn zorgde er mede voor dat waterkwaliteitsdoelen de laatste jaren concreter en haalbaarder zijn benoemd. Dit geldt al langere tijd voor de zogenaamde KRW-waterlichamen: de wateren waarover Nederland rapporteert aan Brussel. Dit kan sinds kort ook voor de rest van het watersysteem, omdat de provincie ook daarvoor doelen heeft vastgelegd. Het bewaken van de toestand van het water blijft voortdurend nodig, door de opkomst van nieuwe probleemstoffen en invasieve plant- en diersoorten. Betrokkenen hebben recht op inzicht in de actuele toestand en de ontwikkeling en dienen daarom regelmatig van deze informatie te worden voorzien. Voor het nemen van effectieve maatregelen is kennis nodig van de werking van het watersysteem en de oorzaken van knelpunten. Voor de KRW-wateren is deze kennis de laatste jaren reeds verzameld. Voor de rest van het watersysteem is aanvullende kennis nodig.

Actief bijdragen aan de verbetering

Via het beheer van afvalwaterzuiveringen en van het watersysteem dragen wij bij aan de toestand van het watersysteem. We zorgen er in ieder geval voor dat daarmee de waterkwaliteit op orde blijft en nemen waar en wanneer mogelijk daarbij maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. De aanpak verschilt per gebied, omdat problemen en oorzaken ook per gebied verschillen. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij gebiedsspecifieke ontwikkelingen en plannen van andere partijen. HHSK draagt actief bij aan een oplossing voor de overlast veroorzaakt door de rode Amerikaanse rivierkreeft. We hebben ook oog voor potentiële nieuwe knelpunten zoals medicijnresten, hormonen en nieuwe opkomende stoffen. Voor de KRW-waterlichamen heeft het hoogheemraadschap reeds een concreet maatregelpakket benoemd voor de periode 2022-2027. Voor de rest van het watersysteem is de aanpak op hoofdlijnen beschreven en worden de maatregelen in de planperiode concreet gemaakt.

Verdere informatie

Het hoogheemraadschap maakt jaarlijks een waterkwaliteitsrapportage  over de toestand en ontwikkelingen. Er zijn echter ook een aantal knelpunten. Voor de KRW-wateren zijn de zinvolle maatregelen vastgelegd in het KRW-plan 2022-2027. Voor de rest van het watersysteem is de aanpak in hoofdlijnen beschreven in de adviesnota ‘Waterkwaliteitsdoelen Overig water’. De aanpak van exoten is uitgewerkt in de ‘Beleidsuitwerking invasieve exoten HHSK’.

  1. Opgave: Het verbeteren van de waterkwaliteit vraagt vaak een gebiedsspecifieke aanpak en daarmee gebiedsspecifieke kennis. Voor de KRW-wateren is deze kennis recent verzameld. Voor de rest van het watersysteem zal het hoogheemraadschap aanvullende studies uitvoeren voor het benoemen van passende verbetermaatregelen.
  2. Opgave: Het hoogheemraadschap neemt passend en proportioneel maatregelen om achteruitgang van de waterkwaliteit te voorkomen en om de waterkwaliteit te verbeteren. De KRW-maatregelen zijn geconcretiseerd in het KRW-plan 2022-2027. Voor de rest van het watersysteem worden de maatregelen gedurende de planperiode geconcretiseerd.
  3. Opgave: Het hoogheemraadschap draagt actief bij aan de aanpak van de rode Amerikaanse rivierkreeft conform zijn exotenbeleid: aanspreken ministerie LNV op zijn wettelijke verantwoordelijkheid, samen met andere partijen ontwikkelen van de juiste kennis en pro-actief aan de slag met opties in het eigen beheersgebied.
  4. Opgave: Een gedeeld beeld over de actuele waterkwaliteit is voor iedereen belangrijk. Het hoogheemraadschap geeft daarom jaarlijks inzicht in de actuele toestand in het gebied en houdt daarbij rekening met nieuwe aandachtspunten.