Doel

Het hoogheemraadschap zuivert en transporteert het afvalwater van huishoudens en bedrijven op een duurzame, kostenefficiënte manier in nauwe samenwerking met waterpartners, zodat het water veilig kan worden geloosd op rivieren en sloten. Daarbij winnen we energie en grondstoffen terug en innoveren en vernieuwen we continu.

Wat zuiveren we?

Dagelijks verzamelen wij miljoenen liters afvalwater waar wij vervolgens schoon water van maken. Dat doen we in ons gebied 24/7 met het afvalwater van 650.000 mensen. Wanneer het niet regent komt er dagelijks 250 miljoen liter afvalwater naar de zuiveringen, oftewel 100 volle olympische zwembaden. Bij een stevige regendag loopt dat op tot mogelijk het dubbele.

Waarom zuiveren we het afvalwater?

Schoon water is uiterst belangrijk. Minder dan 50 jaar geleden stierven er nog mensen door slechte hygiëne in de steden en dorpen en was de natuur erg vervuild. Het zuiveren van afvalwater draagt nu sterk bij aan een veilige en gezonde leef- en werkomgeving.

Hoe zuiveren we het afvalwater?

Het zuiveren van afvalwater

Voor het zuiveren van het afvalwater maken we onder andere gebruik van micro-organismen zoals bacteriën. In grote bakken mengen we het afvalwater met vele miljoenen bacteriën en blazen we er lucht bij. Deze bacteriën verwijderen het grootste deel van het vuil uit het water; ze gebruiken het vuil als voedsel. Hierdoor komen er steeds meer bacteriën in deze bakken en die moeten worden afgevoerd. Een deel van deze bacteriemassa (deze massa wordt slib genoemd) halen we uit de bakken en pompen we naar de zogenaamde slibgistingstanks, waar we het samen met het vaste vuil uit de riolering vergisten.

Energie uit afvalwater

Het slib zetten we deels om in biogas; de rest ontwateren we en laten we verbranden bij HVC in Dordrecht. Het biogas gebruiken we om warmte en elektriciteit op te wekken. De warmte zetten we in voor dit proces zelf en de elektriciteit laat de vele pompen, ventilatoren en compressoren draaien. Alle benodigde elektriciteit voor afvalwaterzuiveringen wekken we zelf op: circa 6.000.000 kWh. Daarmee veranderde de zuiveringsinstallatie in Capelle aan den IJssel (Kralingseveer) in een Energiefabriek.

Schoon water terug de natuur in

Het gezuiverde water gaat terug de natuur in. De kleine zuiveringen laten het water in de polders lopen, de grotere in de rivieren. Het gezuiverde water moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de wet, de waterbeheerder controleert dit.

Waarmee zuiveren we het afvalwater

Het hoogheemraadschap heeft negen afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s). De grootste is Kralingseveer in Capelle aan den IJssel, waar we het water zuiveren van een deel van de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Lansingerland. Het gaat om 360.000 mensen, zo’n 100.000 m³/dag. Onze kleinste zuivering ligt in Ammerstol, in de Krimpenerwaard (3.700 mensen, gemiddeld zo’n 800 m³/dag).

Rioolgemalen en leidingen

Het afvalwater komt via de leidingen van huizen en bedrijven in de riolering terecht. Daarna pompen we het water met rioolgemalen en leidingen naar een zuivering, in samenwerking met de gemeentes. Zij zamelen het water in via de riolering en wij pompen het naar de afvalwaterzuiveringen. Hiervoor gebruiken we 23 rioolgemalen en 82 kilometer persleiding.

We houden continu de staat van de zuiveringen, rioolgemalen en leidingen in de gaten, om problemen te voorkomen en informatie te verzamelen voor de toekomstplannen. We maken meerjarenplannen om onze systemen duurzaam en kostenefficiënt in te richten.

Wanneer zuiveren we het afvalwater?

Het stopt nooit. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zuiveren we afvalwater, verwerken we het slib en transporteren het rioolwater uit de wijken naar de zuiveringsinstallaties.

Innovaties in de afvalwaterketen

Technologisch innovatief onderzoek met DNA-technieken naar bacteriepopulatie op afvalwaterzuivering Kralingseveer. Hiermee krijgen we beter inzicht in de zuiveringsprocessen. Bij het zuiveren van afvalwater op de zuivering komt lachgas vrij, een zeer schadelijk broeikasgas. Om emissies te beperken is het hoogheemraadschap een technologisch meetonderzoek gestart, met innovatieve sensoren.

Met de technologie van 'Intelligent Pigging' kunnen we op een slimme manier ondergrondse persleidingen in beeld brengen. Niet alleen de exacte ligging, maar ook de toestand van de leiding. Met de verzamelde informatie kunnen we betere afweging maken voor het onderhoud aan/vervanging van onze persleidingen.

Met wie werken we samen?

Onze samenwerkingspartners zijn alle gemeentes in ons gebied, de provincie, andere waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), drinkwaterbedrijven en ingenieursbureaus. Afspraken met gemeentes liggen onder andere vast in zogenaamde afvalwaterakkoorden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de hoeveelheden te zuiveren afvalwater, de taakverdeling van het onderhoud en de verdeling van de kosten.

Behalve dat we het afvalwater schoonmaken, streven we ernaar minder vies water naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties te laten komen. Want wat niet in het afvalwater zit, hoeft er ook niet uit. We werken samen met verschillende organisaties om alles wat niet in het riool hoort, daar ook uit te houden. We kunnen die stoffen namelijk slecht uit het afvalwater verwijderen. Hierbij moet u denken aan vet en doekjes, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. U helpt ons door deze stoffen niet via het afvoerputje te lozen.

We verduurzamen het zuiveringsproces. Ook daarvoor werken we samen. Op het terrein van de zuivering Kralingseveer staat een windmolen van HVC (slibverwerker) die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh produceert.

Zuiveren van afvalwater vraagt om energie, die we dus grotendeels zelf produceren op de zuivering Kralingseveer. We wekken ook steeds meer eigen elektriciteit op via zonnepanelen. In 2020 zijn de eerste zonnepanelen neergelegd op het terrein van de zuiveringen Groenedijk en Kortenoord. Verder wekken de zuiveringen Kralingseveer en De Groote Zaag duurzame elektriciteit op. In totaal zijn de zonnepanelen goed voor een jaarlijkse productie van circa 2.500.000 kWh.