Ambitie

Nieuwe technieken benutten en geeft de digitale overheid volwaardig mee vorm.

Visie

Nieuwe informatietechnologie zal, meer dan nu, van grote invloed zijn op onze werkzaamheden. Het maakt op verschillende gebieden ons werk eenvoudiger en helpt ons bij de uitvoering van onze taken. Ook zullen deze nieuwe technieken onze bedrijfsprocessen en communicatie flink veranderen, soms gemakkelijker maar soms ook complexer maken. Het gebruik van werken op basis van data en meetgegevens groeit en dat vraagt een andere inrichting van (besluit)vormingsprocessen. Een eindperspectief is er nog niet en ook het tempo van de naderende veranderingen is onbekend. Toch moeten we ons voorbereiden op deze veranderingen en de eisen die inwoners zullen stellen. Inwoners verwachten een grote openheid, daar ligt een opdracht voor onze communicatie.

Situatiebeschrijving

Smartphones, tablets, slimme camera’s, sensoren, drones en satellieten zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En: technologie wordt steeds kleiner, slimmer en goedkoper. We maken dankbaar gebruik van de vernieuwingen. Denk aan het gebruik van robots, het besturen van installaties op afstand, sensoren en andere meetapparatuur die grote hoeveelheden meetgegevens opleveren. Ze kunnen ons helpen bij de grote, naderende veranderingen. Maar ze vragen ook aanpassingen om goed om te kunnen gaan met alle technologische mogelijkheden.

Meer gebruik maken van data

In 2027 nemen we steeds vaker beslissingen die gebaseerd zijn op data in plaats van ervaring. Daardoor kunnen we beter reageren op wensen en ontwikkelingen van binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt om data van voldoende kwaliteit. En dat we relevante data makkelijk digitaal toegankelijk maken voor onszelf en voor derden. Het toegankelijk maken voor gebruik van data door inwoners, bedrijven en organisaties gaat verder dan het alleen beschikbaar stellen van gegevens in het kader van de Omgevingswet.

Naast het delen van data zal het waterschap zelf ook meer relevante data van derden betrekken in zijn bedrijfsvoering. Er komen steeds meer meetgegevens en andere data beschikbaar. Op basis van al deze gegevens is het mogelijk om beter en sneller te beslissen. Dit zorgt bijvoorbeeld voor minder energiegebruik door slimme aansturing van gemalen waarbij we rekening houden met getijden en verwachte regenval. Maar ook kan het zorgen voor minder risico op (water)overlast door inzet van sensoren in dijken of het slim gebruiken van de bergingscapaciteit in (gemeentelijke) riolen. Kortom, door goed gebruik van data kunnen we het waterbeheer beter uitvoeren.

Onze rekenprogramma’s (op basis van algoritmes) richten we zorgvuldig in en we zijn open over de keuzes die we hierbij maken.

Als we meer gebruikmaken van data is het belangrijk dat we de kwaliteit bewaken, dat we de gegevens veilig opslaan en goed verwerken. We investeren in systemen die op andere plaatsen in de organisatie weer tot besparingen leiden.

Waterbeheer in de toekomst

Een van onze data-innovaties is de toepassing van Slootview. Slootview maakt gebruik van een droneboot waarop een camera is gemonteerd, die 360-graden beelden maakt met een hoge resolutie. Deze beelden kunnen we koppelen met de gegevens van onze andere systemen. De beelden kunnen wij ontsluiten met een Virtual Reality-bril en zo kunnen we op afstand onze objecten in het gebied inspecteren. Eigenlijk een soort Google Maps maar dan voor water!

Slootview

 

 

Informatieveiligheid

Het waterschap voldoet aan de wetgeving én zoveel mogelijk aan de vereisten van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). De staat van beveiliging wordt regelmatig getoetst. Uitval van ICT-systemen wordt meegenomen in de bedrijfscontinuïteitsplannen.

Digitalisering brengt risico’s met zich mee. Systemen, zoals de besturing van gemalen en afvalwaterzuiveringen, kunnen uitvallen en hackers kunnen schade veroorzaken. We zijn ons daar van bewust. Daarom kijken we bij alle veranderingen kritisch of ze aan de benodigde digitale veiligheidseisen voldoen. Ook de bescherming van persoonsgegevens heeft onze voortdurende aandacht. We zorgen ervoor dat de informatieveiligheid en de gegevensbescherming voldoen aan de wetgeving (‘secure- and privacy by design’). Dit geldt zowel voor de netwerkveiligheid als de fysieke beveiliging.

Informatiebeheer en archivering

We verbeteren continu onze werkprocessen. We leggen meer gegevens vast en maken daardoor meer gebruik van data. Daardoor moeten informatie en data actueel en bijgewerkt zijn. Om de gegevens vervolgens te kunnen benutten moet het beheer van de data overzicht en inzicht bieden. Met een optimaal ingericht en goed beheerd informatiesysteem kunnen we de processen en informatie controleren en monitoren. Zo voldoen we aan de wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet Open Overheid (Woo), Archiefwet). Door het slim inrichten van het informatiebeheer en daarbij aan de voorkant rekening te houden met de archiveringsvereisten kunnen onze medewerkers straks met zo min mogelijk administratieve lasten hun bestanden op de juiste manier archiveren. Tegelijk zorgt dit er voor dat gearchiveerde bestanden makkelijk vindbaar zijn en dat ze veilig te delen zijn, ook met externe partijen.

Samenwerking

We hebben onze manier van (samen)werken aangepast en beschikken over de benodigde kennis, competenties en vaardigheden om succesvol mee te kunnen bewegen in de digitalisering van de maatschappij. Als relatief kleine organisatie bundelen we de krachten met andere waterschappen en (overheids)organisaties. We profiteren van elkaars resultaten en zo vergroten we onze vernieuwingskracht. Vooral op het gebied van digitalisering is samenwerking onvermijdelijk. We investeren in kennis om onze processen te verbeteren om zo optimaal mogelijk onze taken uit te voeren. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met andere waterschappen en Het Waterschapshuis.

  1. Opgave: We bewaken de kwaliteit van data en informatieproducten, slaan deze veilig op en verwerken deze op de juiste manier. Daarbij voldoen we aan (wettelijke) eisen en richtlijnen.
  2. Opgave: We stellen belangrijke data en informatieproducten beschikbaar aan derden.
  3. Opgave: Onze informatie- en archiefbeheersystemen zijn optimaal ingericht, voldoen aan (wettelijke) eisen voor opslag en ontsluiting en aan eisen en wensen voor gebruiksvriendelijkheid.
  4. Opgave: We betrekken meer data in onze bedrijfsvoering zodat we beter en sneller beslissingen kunnen nemen.
  5. Opgave: We werken samen met andere waterschappen en (overheids)organisaties om te profiteren van elkaars resultaten en om onze vernieuwingskracht te vergroten.