Ambitie

Inwoners zijn bekend met het werk van het waterschap en bewust van het belang en de eigen rol in voldoende en schoon water.

Visie

Nederland is een waterrijk land. De waterschappen zorgen samen met burgers en bedrijven al eeuwen voor ‘droge voeten en schoon water. We zijn dan ook waterbeheerders bij uitstek en worden vanwege onze deskundigheid en ervaring door verschillende landen betrokken bij allerlei actuele vraagstukken om de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt voor te kunnen blijven. Desondanks blijkt uit onderzoek* dat het waterbewustzijn van Nederlanders laag is. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan bewustwordingscampagnes en als gevolg daarvan zijn steeds meer inwoners zijn waterbewust. Toch is er nog steeds inzet hierop nodig en staat daarom het onderwerp ‘vergroten van het waterbewustzijn’ hoog op de agenda. De kennis van het belang van waterveiligheid, schoon water, voldoende water en alles wat er voor nodig is om dat zo te houden of te bereiken is nog onvoldoende.

Om het waterbewustzijn te vergroten bij inwoners en bedrijven zetten wij in op informeren en aansporen. We willen inwoners en bedrijven interesseren in ons werk en stimuleren om een bijdrage te leveren aan schoon en voldoende water.

Situatiebeschrijving

Het woord zegt het al; bewust zijn van water. Als waterschap zien wij het als onze taak om inwoners en bedrijven in ons gebied bewust te maken van hun rol bij waterveiligheid  en schoon en voldoende water. In dit waterbeheerprogramma is te lezen hoe wij onze taken uitvoeren.

Met ons werk zijn we bekend en tegelijkertijd onbekend geworden. Nederland is een waterland. Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. We hebben het waterbeheer goed geregeld, waardoor we hier toch kunnen wonen, werken en recreëren. En precies dát is de reden dat waterschappen in eigen land steeds onbekender worden. Het waterbeheer zit diep in onze cultuur en lijkt daardoor heel vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat Nederlanders er nauwelijks bij stilstaan dat er altijd veilige dijken zijn en voldoende en schoon water in de omgeving en de natuur. Hier wordt heel veel werk voor verzet en daar zijn wij trots op.

Inwoners en bedrijven verleiden om mee te helpen

Het is belangrijk dat Nederlanders zich weer bewuster worden van het belang van water en de bedreigingen van water in hun omgeving. Klimaatverandering zorgt de komende jaren voor grote uitdagingen in het waterbeheer. Zoet water wordt schaarser en er vallen in kortere tijd grotere hoeveelheden regen. Dat het allemaal goed gaat wordt minder vanzelfsprekend en het eerlijke verhaal is dat het steeds ingewikkelder wordt om het waterbeheer zo betrouwbaar te houden als het nu is. Om klimaatverandering tegen te gaan zorgen we er niet alleen voor dat we de omgeving mee aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, maar dat we zelf ook duurzamer werken. Daarom werken we ook aan het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen en het terugwinnen van grondstoffen, bijvoorbeeld uit het afvalwater of bij het beheer van dijken en bermen.

Het waterschap werkt er hard aan om de omgeving en haar dagelijks werk zo aan te passen dat we deze veranderingen voor blijven. Máár dat kunnen wij niet alleen.

Subsidieregeling

Het grootste deel van de buitenruimte in ons gebied is eigendom van inwoners en bedrijven. Denk aan tuinen, terrassen, schoolpleinen, landbouwpercelen en bedrijventerreinen. Om inwoners en bedrijven te stimuleren waterrobuuste en groenere keuzes te maken en regenwater op te vangen en te gebruiken in hun eigen buitenruimte stellen wij geld beschikbaar.

Watererfgoed

Hoe ons gebied er nu uit ziet en hoe we het gebruiken is sterk bepaald door keuzes en ingrepen in het verleden. Het water was daarin een dominante factor. Denk aan het aanleggen van dijken, sloten en kanalen, het droogmalen van plassen en het bouwen van windmolens, gemalen en sluizen. Het watersysteem dat in de loop van de eeuwen is ontwikkeld gebruiken, beheren en onderhouden we nog steeds. Het huidige watersysteem en wat nog zichtbaar aanwezig is van historische werken en gebouwen vertelt de geschiedenis van ons gebied, hierop wordt aangesloten bij onze activiteiten voor educatie en dit ondersteunt weer het waterbewustzijn. We willen daarom de komende jaren meer aandacht besteden aan de cultuurhistorie (het watererfgoed) zodat die nog beter zichtbaar wordt. Dat draagt ook bij aan het gemeenschappelijke bewustzijn van het belang van het waterbeheer voor ons gebied.

Educatie en arbeidsmarkt

Wij zetten actief in op educatie om het waterbewustzijn te vergroten bij de nieuwere generaties. Dit doen we onder andere door het verzorgen van gastlessen en excursies en het aanbieden van stages en traineeships.

Door de vergrijzing en geringe instroom in (technische) wateropleidingen dreigt een flink tekort aan werknemers in de watersector. Daarom is het van belang om jongeren kennis te laten maken met werken in de watersector. Om ook in de toekomst voldoende en goed personeel te hebben maken we kinderen en jongeren  bekend maken met de veelzijdigheid van water.

De huidige arbeidsmarkt gaan we in de komende jaren actiever aanboren door een gerichte arbeidsmarktaanpak. We investeren in het promoten van onze vacatures en rollen een arbeidsmarktcampagne uit om te laten zien hoe het is om te werken bij een waterschap. 

Communicatie en onderzoek

Door inwoners en bedrijven in ons gebied actiever te informeren over ons werk en de uitdagingen voor de toekomst, willen we niet alleen het waterbewustzijn vergroten maar ook aansporen tot actie; wateractief maken.

We zetten meer in op communiceren over onze taken en zoeken actief naar aansluiten in de samenleving om de uitdagingen voor de toekomst aan te pakken. We voegen de drie hoofdthema's van dit Waterbeheerprogramma toe aan onze corporate communicatiestrategie en voeren dit uit.

Om beter aan te sluiten op onze doelgroepen verbreden we onze kennis en voeren we onderzoeken uit.

Waterbewustzijnsonderzoek uitgevoerd in 2017 (0-meting) en 2019 (1-meting)