Ambitie

Bewoners kennen ons werk en zijn zich bewust van het belang en de eigen rol als het gaat om voldoende en schoon water.

Visie

Nederland is een waterrijk land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. De waterschappen zorgen samen met inwoners en bedrijven al eeuwen voor droge voeten en schoon water. We zijn dan ook waterbeheerders bij uitstek. Bovendien worden we vanwege onze deskundigheid en ervaring door verschillende landen betrokken bij allerlei actuele vraagstukken. Zo kunnen we de uitdagingen rondom de klimaatverandering voorblijven.

Toch blijkt uit verschillende onderzoeken* een laag waterbewustzijn van Nederlanders. Het handelen van inwoners en bedrijven wordt steeds bepalender voor het bewoonbaar en betaalbaar houden van ons gebied. Het is belangrijk dat Nederlanders meer weten over het waterbeheer in hun omgeving en hun rol daarin.
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan bewustwordingscampagnes. Daardoor groeit het waterbewustzijn. Maar we zijn er nog niet en daarom staat het onderwerp hoog op de agenda.

Waterbazen

Het hoogheemraadschap doet actief mee met de landelijke bewustwordingscampagne Waterbazen van de Unie van Waterschappen. Deze campagne krijgt in 2022 een vervolg en wordt richting de verkiezingen in 2023 omgezet in een verkiezingscampagne. 

Om het waterbewustzijn bij bewoners en ondernemers te vergroten, richten wij ons op informeren en aansporen. We willen hen interesseren in ons werk en stimuleren om hun bijdrage te leveren aan schoon en voldoende water.

Situatiebeschrijving

Het is onze taak om bewoners en ondernemers in ons gebied bewust te maken van hun rol bij waterveiligheid en schoon en voldoende water. In dit waterbeheerprogramma staat hoe wij onze taken uitvoeren, anders gezegd: hoe wij ons ‘onze taken’ doen en welke uitdagende thema’s er de komende jaren op ons af komen. Dagelijks werk, maar zeker niet alledaags.

Het waterbeheer zit diep in onze cultuur en historie en lijkt daardoor vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat Nederlanders er nauwelijks bij stilstaan dat er altijd veilige dijken zijn en voldoende en schoon water in de omgeving en de natuur. We zijn trots op het werk dat wij hier verzetten.

Inwoners en bedrijven verleiden om mee te helpen

Het is belangrijk dat Nederlanders zich weer bewuster worden van het belang en de bedreigingen van water in hun omgeving. Klimaatverandering zorgt de komende jaren voor grote uitdagingen in het waterbeheer. Alle uitdagingen zijn beschreven in teksten van de thema’s van dit programma.

We werken hard om de omgeving en ons werk zo aan te passen dat we deze veranderingen voorblijven. Máár… dat kunnen wij niet alleen! We werken daarvoor samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Waar mogelijk benutten we de inzet van ambassadeurs en vrijwilligers.

Watererfgoed

Hoe ons gebied er nu uitziet en hoe we het gebruiken is sterk bepaald door keuzes en ingrepen uit het verleden. Het water speelde daarin een dominante rol. Denk aan het aanleggen van dijken, sloten en kanalen, het droogmalen van plassen en het bouwen van windmolens, gemalen en sluizen. Het watersysteem dat in de loop van de eeuwen is ontwikkeld, gebruiken, beheren en onderhouden we nog steeds. Het huidige watersysteem en wat nog zichtbaar aanwezig is van historische werken en gebouwen vertelt de geschiedenis van ons gebied. Hierop sluiten we aan bij onze activiteiten voor educatie en dit ondersteunt weer het waterbewustzijn. We willen daarom de komende jaren meer aandacht besteden aan de cultuurhistorie (het watererfgoed) om de zichtbaarheid verder te verbeteren. Dat draagt ook bij aan het gezamenlijke bewustzijn van het belang van het waterbeheer.

Educatie en arbeidsmarkt

Om het waterbewustzijn van de nieuwere generaties te vergroten, zetten we actief in op educatie. Dit doen we onder andere door het verzorgen van gastlessen en excursies en het aanbieden van stages en traineeships. Hiermee willen we potentiële toekomstige medewerkers niet alleen interesseren in ons werk, ook willen we jongeren waterbewust en wateractief maken. De doelgroep 18 tot 25 jaar oud, is ontvankelijk voor thema’s rondom klimaat. Ze willen actie ondernemen voor hún toekomst. Door ze leren wat zij kunnen bijdragen, creëren we een toekomstige generatie die bewuster om gaat met water.

Door de vergrijzing en geringe instroom in (technische) wateropleidingen dreigt een flink tekort aan werknemers in de watersector. Daarom is het belangrijk om jongeren hier kennis mee te laten maken. Om ook in de toekomst voldoende en goed personeel te hebben, maken we jongeren bekend met de veelzijdigheid van water.

De huidige arbeidsmarkt gaan we in de komende jaren nog actiever aanboren. We investeren in het promoten van onze vacatures en starten een arbeidsmarktcampagne om te tonen hoe het is om bij een hoogheemraadschap te werken.

Communicatie en onderzoek

Door inwoners en bedrijven actiever te informeren, willen we niet alleen het waterbewustzijn vergroten, maar ook aansporen tot actie; mensen wateractief maken.

Samen Waterproof

KlimaatbusEen voorbeeld is de campagne Samen Waterproof waarmee we met de klimaatbus de subsidieregeling voor het vergroenen van tuinen, het afkoppelen van regenpijpen van het riool en het opvangen regenwater promoten. 

 

 

We zetten meer in op communiceren over onze dagelijkse werkzaamheden, zijn open over hoe wij dingen doen en zoeken naar activiteiten in de samenleving waar wij onze uitdagingen voor de toekomst op aan kunnen sluiten.

We voegen de drie hoofdthema’s van dit waterbeheerprogramma toe aan onze corporate communicatiestrategie en voeren dit uit. Om nog beter aan te sluiten op onze doelgroepen verbreden we onze kennis en voeren we onderzoeken uit.

  1. Doel: We ontwikkelen een communicatiestrategie en -aanpak die aansluit op onze taken en uitdagingen benoemd in het waterbeheerprogramma.
  2. Opgave: We zetten in op het vergroten van waterbewustzijn bij inwoners door acties, campagnes en educatie. Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd bijdragen te leveren aan schoon en voldoende water.
*Het OESO-rapport ‘Governance in the Netherlands: Fit for the future?& ons awareness-onderzoek door Blauw Research uit 2017 en 2019.