Doel

Het hoogheemraadschap draagt bij aan een betrouwbaar wegennetwerk in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. Dit doen wij op een kostenefficiënte en duurzame manier in samenwerking met onze partners. Er wordt in het bijzonder ingezet op de verkeersveiligheid en goed onderhoud van de rijbaan en bermen, met oog voor de belangen van de omgeving.

Wat doen we?

In het buitengebied van de Krimpenerwaard onderhouden we de openbare wegen (behalve de provinciale wegen), fietspaden, bruggen, wegmeubilair en bermen, zodat weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen.

Het gaat om 117 kilometer veelal smalle plattelandswegen (voor de bereikbaarheid van bedrijven en agrarische percelen), 41 kilometer fietspaden en 17 kilometer onverharde paden.

Naast de keuze voor verkeerstechnisch goede oplossingen en materialen is duurzaamheid voor ons belangrijk. Om schade aan wegen en bruggen te voorkomen, maken we gebruik van nieuwe technieken.

In de bermen komen veel verschillende planten en dieren voor. Daar houden we rekening mee bij het onderhoud. We werken met oog voor ecologie en biodiversiteit, mits de verkeersveiligheid dit toelaat. De berm langs de Molenvliet heeft dankzij deze vorm van onderhoud een hoge natuurwaarde, met verschillende plantensoorten als de ratelaar, moerasorchis en verschillende zeldzame soorten.

Waarom werken we aan veilige wegen?

Veilige wegen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied en zorgen voor veilig thuis-/werkverkeer. Woningen, bedrijven en andere bestemmingen zijn bereikbaar en inwoners kunnen wonen, werken en recreëren. Door de wegen staan we in verbinding met de regio, de grote steden en belangrijke handelscentra.

De Krimpenerwaard is een rustpunt in de drukke Randstad met legio recreatiemogelijkheden. Maar het auto- en fietsverkeer neemt toe, we zien groter en zwaarder landbouwverkeer en meer recreatie. We stellen hoge eisen aan onze wegen en de inrichting daarvan. Nederland is een van de meest verkeersveilige landen en dat willen we graag zo houden.

Hoe werken we aan veilige wegen?

Onze wegen voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig Verkeer. Dit betekent dat we preventief de veiligheid van onze wegen verbeteren. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van het ‘strategisch plan verkeersveiligheid’ van de rijksoverheid om het aantal slachtoffers in Nederland te verminderen.

Alle gegevens over onze wegen en het beheer daarvan houden we bij in een onderhoudsbeheersysteem en geografische informatie systemen (GIS).

Daarnaast zorgen we ervoor dat de regels op orde zijn, zodat we geen willekeurige besluiten nemen of maatregelen uitvoeren. We leggen onze uitgangspunten daarom vast in beleid, zoals bijvoorbeeld de Nota wegen en de waterschapverordening.

We inspecteren onze wegen regelmatig en repareren schades snel. Het dagelijks onderhoud bestaat uit bijvoorbeeld het maaien van wegbermen, snoeien van beplanting, vervangen van verkeersborden en verven van brugleuningen. Zo nodig leggen we delen van wegen opnieuw aan en vervangen we bruggen.

We informeren onze omgeving zodat weggebruikers, burgers en bedrijven weten waar en wanneer we aan het werk zijn. We maken hierbij gebruiken van moderne communicatiemiddelen.

Waarvan maken we voor veilige wegen gebruik?

In de wegen die we beheren bevinden zich ruim 200 bruggen en duikers. Daarnaast verkeersborden, vangrails, belijning, recreatieve voorzieningen, bermen en bomen zoals knotwilgen. Voor een aantal van onze bermen werken we aan de verhoging van natuurwaarden door ecologisch beheer. Daarom maaien we deze bermen twee keer per jaar en voeren het maaisel af. Zeldzame planten op een voedselarme ondergrond krijgen hierdoor meer kans zich te ontwikkelen.

We hebben een onderhoudsdienst met eigen machines en middelen.

We werken vanuit het hoofdkantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam en vanuit steunpunt Zuidbroek in Berkenwoude. Dit is een werkplaats met opslag van al het benodigde materiaal en materieel.

Wanneer werken we aan veilige wegen?

Veel van ons dagelijks werk is seizoensgebonden. Asfaltonderhoud en het aanbrengen van beschoeiingen gebeurt vooral in het voor- en najaar. Tijdens de zomer onderhouden we de bermen en maaien het gras. In de winter strooien we de wegen en fietspaden tegen gladheid en onderhouden we bomen en opgaande beplanting én het machinepark.

Wanneer de levensduur van een weg eindigt (na circa 20 jaar), vindt een uitgebreide renovatie van de wegconstructie plaats en passen we de weginrichting aan naar de laatste inzichten. Eindigt de levensduur van een brug (na circa 50 jaar), dan vervangen we die door een nieuwe brug of door een duiker. Deze reconstructies vinden gedurende het hele jaar door, afhankelijk van de planning en benodigde werkzaamheden.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is vast onderdeel van ons werk. Klachten, meldingen en andere verstoringen van de veiligheid pakken we direct op. Dit geldt ook voor kleine verbeteringen. Voor omvangrijke verkeersveiligheidsmaatregelen hebben we onze meerjarenplanning die we regelmatig actualiseren.

Met wie werken we aan veilige wegen?

We betrekken inwoners en bedrijven bij onderhoudswerkzaamheden en reconstructies. Zij zijn immers de oren en ogen in ons gebied en maken dagelijks gebruik van wegen en routes. Onze medewerkers van de buitendienst, onze trots, zijn voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt.

Effectief samenwerken met oog voor het grote geheel. Daarom stemmen we ons werk zo nodig af met andere overheden en organisaties, zoals de provincie Zuid-Holland, gemeenten in de regio Midden-Holland, de politie, hulpdiensten, kabel- en leidingbedrijven en belangenorganisaties. Onze onderhouds- en vervangingsprojecten liggen vast in de meerjarenplanning wegen en bruggen.

Belangrijk zijn ook onze collega-waterschappen met wegen in beheer. Samen met hen beïnvloeden we de keuzes die voor het landelijke wegbeheer worden gemaakt. De gladheidsbestrijding voeren we samen uit met de gemeente Krimpenerwaard. Voor asfaltonderhoud, wegreconstructies, vervanging van wegbruggen en specialistisch onderhoud maken we gebruik van aannemers en de expertise van adviesbureaus.

Waar mogelijk verbinden we onze werkzaamheden en die van de gemeenten steeds meer met elkaar, zodat we samen het meest efficiënt werken.