Als het hoogheemraadschap om uw persoonsgegevens vraagt, dan leggen wij u uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Ook vertellen wij u hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Is het nodig dat wij uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan informeren wij u hierover.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers van het hoogheemraadschap die uw aanvraag behandelen.

Uw rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek doen. Lees meer over uw rechten.

Datalek melden

Wij gaan bij de uitvoering van onze taken zorgvuldig om met alle persoonsgegevens waar wij voor verantwoordelijk zijn. Helaas kan er soms toch wat mis gaan. Mocht u een incident met betrekking tot persoonsgegevens opmerken, dan stellen wij het op prijs als u daarvan een melding doet. Het gaat dan om een melding over schending van de privacy.

U mag een incident altijd anoniem melden en hoeft daardoor zelf geen persoonsgegevens in te vullen. Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding of denkt u dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan mag u dit uiteraard invullen.

We spreken van een schending van de privacy (of datalek) bij toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, waardoor deze persoonsgegevens in handen vallen van iemand  die geen toegang tot die gegevens zou mogen hebben of  verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens is. U kunt daarbij denken aan:

  • verloren USB-stick of papieren dossier
  • gestolen of verloren laptop, tablet of smartphone
  • weergave van (bijzondere)persoonsgegevens voor onbevoegde medewerkers
  • onbeveiligd of verkeerd verzonden post of mail met gevoelige informatie

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het hoogheemraadschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG ziet erop toe dat wij ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG ons over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn of haar werk onafhankelijk. Wij kunnen hem of haar geen instructies geven over hoe hij of zij zijn of haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) uw  persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de FG, de heer Roel van der Meulen, door een mail te sturen naar: privacy@hhsk.nl of door te bellen naar ons algemene telefoonnummer.

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het hoogheemraadschap de contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacybeleid

Wilt u meer weten over hoe het hoogheemraadschap voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy? Lees dan ons privacybeleid.