Visie

Door duurzaam financieel beheer houden we de kosten van ons waterbeheer betaalbaar voor onze inwoners en bedrijven. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. We verdelen de kosten die voortkomen uit het waterbeheerprogramma evenwichtig tussen de huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd zorgen we er met duurzaam financieel beheer voor dat we financiële ruimte houden voor nieuwe thema’s en opgaven.

Situatiebeschrijving

Om de ambities en doelen uit dit waterbeheerprogramma te kunnen halen, zijn de komende jaren extra investeringen nodig. Dit doen wij om de inwoners en bedrijven te blijven beschermen tegen het water, of juist door water vast te houden in tijden van droogte. Ook houden wij het gebied aantrekkelijk voor wonen en werken. De kosten van ons waterbeheer betalen de inwoners en bedrijven via de waterschapsbelasting. Doordat de kosten van ons waterbeheer stijgen, nemen ook de lasten toe. Dit willen we beperkt houden, Voor dit waterbeheerprogramma gaan we uit van een gemiddelde lastenstijging van maximaal 3% per jaar. Dit biedt de financiële ruimte.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

De kosten die ons waterschap maakt zijn in twee categorieën te verdelen. De eerste categorie bestaat uit de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten. Deze kosten betalen wij van de belastingopbrengsten. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten voor ons personeel en kosten voor het jaarlijks beheer en onderhoud van onze dijken, wegen en sloten. Maar ook de jaarlijkse rente en afschrijvingskosten van onze investeringen.

De tweede categorie bestaat uit de investeringen. Denk hierbij aan investeringen voor de lange termijn in onze dijken, gemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Omdat dit grote investeringen zijn, lenen wij geld om de kosten te financieren. Omdat een gemaal minimaal veertig jaar dienst doet, nemen we de kosten van de investering niet direct als jaarlijkse exploitatielasten. De kosten van de investering worden als afschrijvings- en rentekosten gespreid over veertig jaar, en op die manier in de exploitatiekosten opgenomen. Na de veertig jaar is er dan weer financiële ruimte voor eventuele vervangingsinvesteringen.

Duurzaam financieel beheer

Duurzaam financieel beheer blijft ook voor dit waterbeheerprogramma het uitgangspunt. Dit betekent dat wij kritisch zijn op welke investeringen wij afschrijven en met welke afschrijvingsperiode. We willen onze schulden in redelijke verhouding houden tot onze inkomsten, maar ook de uitvoering van onze werkzaamheden niet uitstellen als wij dat niet verantwoord vinden. Hoe korter de afschrijvingsperiode, hoe kleiner het deel van de lasten dat wordt doorgeschoven naar de langere termijn. We streven naar een evenwicht tussen de investeringskosten en de exploitatiekosten. Hierdoor kunnen we de jaarlijkse lastenstijging voor onze burgers en bedrijven beperken. Zowel voor de huidige, als voor de toekomstige generaties. 

Verdere informatie

Voor meer informatie over de waterschapsbelasting en tarieven: www.hhsk.nl/belasting