Ambitie

Veilige wegen in goede staat.

Visie

Wegen spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Ze hebben een grote invloed op de economische potentie en sociale leefbaarheid van een gebied. In de Krimpenerwaard beheren wij een deel van de wegen en fietspaden. We focussen ons op verkeersveiligheid en functioneel onderhoud van rijbanen en wegbermen. We hebben hierbij respect voor het landschap en de biodiversiteit. Door samen te werken, en innovaties en duurzame oplossingen toe te passen, beperken we de maatschappelijke kosten van het wegenbeheer.

Situatiebeschrijving

De drukte op de weg neemt toe in de Krimpenerwaard. Meer en zwaarder vracht- en landbouwverkeer en meer recreanten (voetgangers, elektrische fietsen en motoren) maken gebruik van onze plattelandse wegen, fietspaden en onverharde paden. Verschillende ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw, natuurontwikkeling en versterking van de lokale (agrarische) economie) maken het gebruik van onze wegen in de toekomst nog intensiever. De druk op de verkeersveiligheid neemt hierdoor toe. Terwijl dit nu al een uitdaging is op de smalle polderwegen waar verschillende soorten weggebruikers zich mengen.

Door zetting van het gebied is er continu aandacht nodig voor de kwaliteit van de rijbaan, de wegfundering en de bermen, om schade te voorkomen. Een deel van de wegbruggen moet binnen de planperiode van dit Waterbeheerprogramma worden vervangen of gerenoveerd. Door de ontwikkeling van technologie, ICT-toepassingen en databeschikbaarheid is de uitvoering van het wegbeheer steeds meer gebaseerd op meetgegevens. Lokale kennis en ervaring vormen een belangrijke aanvulling hier op.

De afgelopen jaren hebben we ons intensief ingezet om de wegentaak over te dragen naar de gemeenten in de Krimpenerwaard. Dit hebben wij gedaan omdat wij de rol van wegbeheerder beter vinden passen bij de lokale gemeenten en dit in het overgrote deel van Nederland daarom ook bij de algemene overheden is belegd.

In de planperiode van dit Waterbeheerprogramma zet het hoogheemraadschap zich niet meer actief in om de overdracht te realiseren. Als de gemeenten initiatieven nemen om gezamenlijk alsnog tot een overname van de wegentaak te komen, of op andere wijze tot een taakoverdracht kan worden gekomen, zullen we dat vanzelfsprekend ondersteunen.

Wij beschouwen binnen dit waterbeheerprogramma de taak als een volwaardige taak van ons hoogheemraadschap en willen de uitvoering, waarvoor waardering is, met inzet en ambitie voortzetten.

Vergroten van de verkeersveiligheid

We zetten ons in om de verkeersveiligheid verder te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen. Daarom volgen we de doelstellingen en werkwijze van het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’ (SPV2030), met als kerndoel het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers door een risicogestuurde aanpak. Daarbij richten we ons op de wegen die niet voldoen aan de belangrijkste veiligheidskenmerken, zoals breedte van fietspaden en obstakels in de vrije ruimte langs de rijbaan. Op dit moment voldoet ruim 60% van de wegen aan de veiligheidseisen. Dit percentage willen we de komende jaren verhogen. We werken hierbij samen met de wegbeheerders uit de regio. Deze aanpak vullen we aan door veilig gedrag van weggebruikers te stimuleren met behulp van communicatiecampagnes en door maatregelen toe te passen volgens de basisprincipes van ‘natuurlijk sturen’. Om deze opgaven te realiseren maken we gebruik van subsidies en benutten we meekoppelkansen.

Wegen van voldoende kwaliteit

Door zetting van de weg en drukke verkeer beschadigt het wegdek snel. Daarom moeten we continu zorg en aandacht besteden aan de kwaliteit van de rijbaan, wegfundering en bermen. We gaan komende jaren door met het investeringsprogramma ‘Wegen en Wegbruggen’. Naast de doorgaande polderwegen, die in aanmerking komen voor reconstructie doordat bijvoorbeeld de fundering onvoldoende is, maken  verouderde wegbruggen ook onderdeel uit van dit programma. Na reconstructie voldoen de wegen en wegbruggen aan hoge kwaliteitseisen van draagkracht en levensduur.

Gegevens op orde voor optimaal beheer

We zijn een betrouwbare partner voor inwoners, bedrijven en andere overheden. Onze keuzes zijn logisch en navolgbaar. We maken hierbij, naast onze lokale kennis en ervaring, gebruik van beschikbare ICT-oplossingen, waarin we onderhoud- en beheergegevens gestructureerd vastleggen. Dat maakt het beheer en onderhoud steeds efficiënter en effectiever. We zetten in op zo hoog mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten op lange termijn. Op onze website is al informatie over het beheer en onderhoud van onze wegen te vinden, dit breiden we de komende jaren verder uit. 

Verdere informatie

Een nadere uitwerking van de beleidskeuzes en achtergronden van het wegenbeheer staan in de ‘Nota Wegen’ . Daarnaast raken verschillende thema’s uit dit WBP ook het wegenbeheer. Denk aan biodiversiteit, innovatie, duurzaamheid en recreatie . De bredere doelen voor deze thema’s in de planperiode staan beschreven in deze hoofdstukken.

  1. Opgave: Het aantal kilometers weg dat is ingericht volgens de richtlijnen voor verkeersveiligheid verhogen we, zodat we de kans op (slachtoffer)ongevallen verminderen.
  2. Opgave: We reconstrueren wegen en wegbruggen met oog voor kwaliteit en draagkracht.
  3. Opgave: We zorgen dat relevante gegevens over onze wegen voor iedereen digitaal bereikbaar zijn.