Het waterschap bereidt zich voor op deze veranderingen. De verandering van het klimaat zien we de komende jaren als rode draad voor ons werk. We zullen samen aanpassingen moeten doorvoeren zodat het gebied beter bestand is tegen de klimaatverandering. De opvang en afvoer van regenwater moet worden verbeterd en we versterken waar nodig onze dijken. We koppelen bij voorkeur verschillende opgaven aan elkaar.

Te veel en te weinig water

Samen met gemeenten en buurtbewoners in ons gebied zoeken we naar oplossingen voor wateroverlast, zoals pleinen waar te veel regenwater in kan blijven staan en groene daken die water opvangen en verkoeling bieden. Ook  geven we mede richting aan bouwmethoden om water vast te houden in bebouwde omgeving. Het is belangrijk dat maatregelen worden genomen voor schoon, zoet en gezond water in de natuur, waarin bij warm weer veilig kan worden gezwommen. Daarvoor is het belangrijk dat schadelijke stoffen voor het milieu niet meer in water terecht kunnen komen en dat in droge periodes de watervoorziening is gewaarborgd. Bij langdurige droogte is dat een steeds grotere opgave.

Zakkende bodem

Daar komt bij dat op veel verschillende plaatsen in het gebied de bodem daalt. Dat geldt voor het landelijke gebied, maar zeker ook voor de stad. In elk gebied spelen weer andere zaken en belangen die we samen moeten afwegen en oplossen om de bewoners van het gebied toekomstperspectief te bieden. Dat geldt zeker voor de agrarische bedrijven die gebruik maken van de bodem voor hun productie.

Oplossing in samenwerken

Maatregelen voor de opslag van water zijn vaak groen. Parken, tuinen en water maken van de omgeving een spons. Tegelijkertijd zijn dit de plekken waar mensen ontspannen, recreëren en waar planten en dieren zich thuis voelen. Plekken die de stad, het dorp of de omgeving mooier maken.

Soms kunnen we dat op eigen kracht maar veelal doen we dat samen met onze partners. Samen met iedereen die, net als wij, wil bijdragen aan een mooiere of fijnere plek om te leven.

Onderwerpen die bij dit thema horen:

 • Wateroverlast
 • Overstromingsrisico’s
 • Bodemdaling in Veenweiden
 • Klimaatadaptatie
  1. Elke druppel telt
  2. Water en klimaatbestendig bouwen
  3. Afvoer van regenwater
  4. Zoetwater en verzilting
 • Grondwater en funderingen