Ambitie

Wij weten wat klimaatverandering voor ons betekent en spelen daarop in.

Visie

Het klimaat verandert en we bereiden ons hierop voor. Zodat we ook in de toekomst droge voeten en schoon water houden. Bewoners en ondernemers verwachten dat van ons. We zetten ons daarom in voor een aantrekkelijke en weersbestendige leef- en werkomgeving, nu en in de toekomst. We willen nog beter weten waar klimaatverandering in ons gebied toe leidt. We houden bij alles wat we doen rekening met het veranderende klimaat. En we werken samen met partners, bewoners en ondernemers om de omgeving zo in te richten dat extreme weersomstandigheden beter verwerkt kunnen worden.

Situatiebeschrijving

We weten dat het klimaat verandert en we merken dat in ons dagelijkse werk. Extreme neerslag komt steeds vaker voor en we kunnen wateroverlast niet altijd meer voorkomen. Ook droogteperiodes duren langer en het risico op verzilting van de rivieren neemt toe. Onze bewoners willen ons voorbereid zien op deze nieuwe weersituaties. Maar dan moeten we wel weten wat er op ons af komt en letterlijk meer ruimte maken. Ruimte voor het vasthouden van water, ruimte om extreem weer op te vangen en ruimte om dijken te verhogen. Bij bouwprojecten neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Wateroverlast kunnen we voorkomen door klimaatbestendig te bouwen. Dit alles vraagt om meer en intensievere samenwerking met onze partners.

Inzichten veranderen, ons werk verandert

We krijgen steeds meer inzicht in klimaatverandering. Samen met de gemeente werken we aan klimaatstresstesten om te bepalen welke effecten extreem weer hebben. Zo weten we steeds beter wat de gevolgen zijn voor ons gebied. Tegelijkertijd veranderen de inzichten snel. Dit vraagt om voortdurend onderzoek naar de langetermijngevolgen van klimaatverandering in ons gebied. Dit heeft gevolgen voor de dagelijkse uitvoering van het waterbeheer dat daarvoor geleidelijk moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden.

Informeren en adviseren

Om weerstand te bieden tegen klimaatverandering is ruimte nodig. Voor een deel is deze ruimte te vinden in het watersysteem, maar dat is niet voldoende en zoet water is een schaarse bron bij droogte. Het is daarom belangrijk dat we bij plannen van anderen ook rekening houden met klimaatverandering. We kennen de verantwoordelijke partijen goed en weten wat hun belangen zijn. Bij bijvoorbeeld bij het ophogen van dijken of het plannen en inrichten nieuwe woonwijken koppelen we alle belangen aan elkaar. We brengen onze kennis over klimaatverandering nog beter onder de aandacht van onze partners.