Wat doen we?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Ook beheren we een aantal wegen in de Krimpenerwaard. Daarvoor bestaan landelijke regels, maar we maken zelf ook regels om te zorgen dat bijvoorbeeld dijken stevig genoeg zijn en blijven, het waterpeil op een goede hoogte is en blijft en dat de waterkwaliteit goed is. Dit betekent dat onze inwoners en bedrijven voor sommige activiteiten een melding moeten doen of een vergunning moeten aanvragen. Wij beoordelen of de activiteit voldoet aan de regels en of de activiteit mag worden uitgevoerd. Soms mag dit alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In onze regels staat ook hoe bewoners en bedrijven die aan het water wonen of werken hun tuin of stuk grond moeten onderhouden.

Het waterschap controleert of aan de regels, de vergunningen en het onderhoud wordt voldaan. Als dat nodig is, spreken wij bewoners of bedrijven aan om zich aan de regels te houden. Als dat niet gebeurt, kunnen we een waarschuwing of boete geven of in het uiterste geval aangifte doen bij de politie. Wij maken ook gebruik van informatie die we ontvangen via bewoners en bedrijven uit ons gebied. Zij kunnen ons benaderen via de telefoon,  website, social media en de balie. Wij behandelen vragen en reageren op klachten en meldingen uit het gebied.

Waarom doen we het?

Het waterschap levert een bijdrage aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke omgeving. Dit is onze taak en de bewoners en bedrijven in ons gebied mogen van ons verwachten, dat wij die taak zo goed mogelijk en volgens de regels uitvoeren.

Daar staat tegenover dat wij ook van de bewoners en bedrijven mogen verwachten dat zij zich aan de regels houden en dat zij meewerken als zij worden aangesproken door onze handhavers. Dit is in het algemeen belang van iedereen.

Wij vinden een goede dienstverlening daarbij belangrijk. Wij zorgen dat mensen snel geholpen worden, dat zij zich gehoord voelen en dat ze bij vragen en klachten duidelijke antwoorden krijgen.

Hoe doen we het?

Wij zorgen dat we de ontwikkelingen in de landelijke regels goed bijhouden en onze eigen regels aanpassen als dat nodig is. We hebben zo weinig mogelijk regels en vertrouwen erop dat bewoners en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Onze vergunningverleners behandelen de meldingen en aanvragen voor vergunningen die binnenkomen via een landelijk loket. Zij beoordelen de aanvragen in overleg met collega’s die specialistische kennis hebben van het onderwerp waarover het gaat.

Onze medewerkers van klanteninformatie behandelen dagelijks vele vragen, meldingen en klachten. Zij proberen die voor een deel zelf te beantwoorden en sommige vragen sturen zij door naar andere medewerkers zodat die daarop kunnen reageren.

Onze toezichthouders en handhavers gaan eropuit om controles uit te voeren. Zij controleren gebieden en bedrijven, zowel structureel als in reactie  op klachten of meldingen. Als een situatie niet volgens de regels is, proberen  zij er altijd eerst  samen met de overtreder uit te komen. Als dat niet lukt, kunnen zij een waarschuwing of boete geven om te zorgen dat de overtreding eindigt. Naast controleren hoort ook voorlichting bij hun werk.

Als iemand het niet eens is met een besluit om een vergunning te geven of te weigeren, of om een besluit hetzelfde te laten, dan is het mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Dan gaan we na of het besluit wel goed is genomen. Als hierna de bezwaarmaker het ook niet eens is met deze uitkomst, dan kan hij naar de rechtbank gaan.

Waarmee doen we het?

Jaarlijks:

  • geven wij ongeveer 500 vergunningen aan bewoners, bedrijven en aan andere overheden.
  • ontvangen wij ruim 1.000 meldingen over hele verschillende onderwerpen: variërend van het bouwen van een dam met duiker in een sloot, tot de aanleg van een tunnel onder de Rotte voor een nieuwe rijksweg.
  • doen wij ongeveer 3.000 controlebezoeken, waarbij we in 5% van de gevallen overtredingen zien.
  • is het percentage bewoners en bedrijven dat zich aan de regels houdt (na een waarschuwing, boete, of aangifte bij de politie) bijna 100%.
  • behandelen wij ongeveer 1.800 meldingen en klachten, en 30 bezwaren. Onze klanten geven ons voor de behandeling hiervan gemiddeld een 7,5.
  • controleren wij of de sloten en vaarten in ons gebied goed kunnen doorstromen, zodat we water naar een gebied toe en uit een gebied weg kunnen laten stromen. Waar dat nodig is, zorgen wij dat bewoners en bedrijven het onderhoud aan sloten uitvoeren waarvoor zij voor verantwoordelijk zijn.

Wanneer doen we het?

Het waterschap wil graag vroeg worden betrokken bij plannen van bewoners, bedrijven of van andere overheden in het gebied. In overleg kunnen wij onze regels uitleggen en zeggen hoe de plannen passen in het beleid van het waterschap. Wij geven ook advies over de inrichting en beheer van het water als een gemeente een bestemmingsplan maakt.

Met ons werk zijn wij zichtbaar in het gebied. Wij spreken mensen aan en proberen samen tot oplossingen te komen. Buiten kantooruren staan wij klaar voor gevallen waar met spoed iets moet gebeuren, zoals een ongeluk rondom water waarbij bijvoorbeeld olie of brandstof in het water lekt.

Met wie doen we het?

Het waterschap bespreekt werkzaamheden met andere partijen als dat nodig is, zoals gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en de provincie Zuid-Holland. Soms voeren we samen controles uit, zodat we het aantal controles voor bijvoorbeeld bedrijven zo klein mogelijk kunnen houden.

Organisatie achter het werk

Bij de afdeling Publiekszaken werken ongeveer 40 mensen aan toezicht en handhaving, het geven van vergunningen en het behandelen van vragen, klachten en meldingen.