Wat doen we?

In het buitengebied van de Krimpenerwaard onderhouden we wegen, fietspaden, bruggen, wegmeubilair en bermen, zodat weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen. De provinciale wegen, zoals de N210 worden onderhouden door de provincie.

In totaal beheren we 130 kilometer smalle wegen die door de polder kronkelen en woningen, bedrijven en agrarische percelen bereikbaar maken. Daarnaast gaat het om 30 kilometer fietspad die door natuur- en recreatiegebieden lopen en 20 kilometer onverharde paden.

Naast de keuze voor technisch goede oplossingen en materialen is duurzaamheid voor ons belangrijk. Om schade door verzakkingen van wegen en bruggen als gevolg van bodemdaling te voorkomen, maken we gebruik van nieuwe technieken.

In de bermen langs de weg komen veel verschillende planten voor en verschillende dieren leven hierin. Bij de uitvoering van het onderhoud hebben we hier oog voor en maken we werk van een natuurvriendelijk beheer. De berm langs de Molenvliet herbergt de meeste natuurwaarden, met plantensoorten als ratelaar, moerasorchis en verschillende zeldzame soorten zegge.

Waarom doen we het?

Veilige wegen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied en zorgen ervoor dat we zonder ongevallen thuis of op ons werk kunnen komen. Door onze wegen zijn woningen, bedrijven en andere bestemmingen bereikbaar en kunnen inwoners wonen, werken en recreëren. Wegen maken onderdeel uit van een groter netwerk, waardoor we in verbinding staan met de regio, de grote steden en belangrijke handelscentra.

De Krimpenerwaard vormt een oase van rust in de doorgaans drukke Randstad. Het gebied leent zich daarom goed voor recreatie. De wegen en fietspaden die we onderhouden maken het mogelijk om de Krimpenerwaard te beleven en te ontdekken.

Het wordt drukker op onze wegen met auto’s en fietsers, het landbouwverkeer wordt groter en zwaarder, en het recreatieve gebruik neemt toe. Dit stelt hoge eisen aan onze wegen en de inrichting daarvan. Nederland is een van de meest verkeersveilige landen en dat willen we graag zo houden. De zorg voor een veilige weginrichting om ongevallen te voorkomen heeft daarom prioriteit.

Al van oudsher is het waterschap in de Krimpenerwaard belast met het wegenbeheer en was vanuit het oogpunt van doelmatigheid tot voor kort de meest geschikte overheid. Door fusie van vijf gemeenten in de Krimpenerwaard geldt dit uitgangspunt niet meer. Overdracht van de wegentaak is echter nog niet gerealiseerd, maar is wel een uitdrukkelijke wens van het waterschap.

Hoe doen we het?

Onze wegen voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig Verkeer. Dit betekent dat we preventief de veiligheid van onze wegen verbeteren. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van het strategisch plan verkeersveiligheid van de rijksoverheid om het aantal slachtoffers in Nederland te verminderen.

Alle gegevens over onze wegen en het beheer daarvan houden we bij in ons onderhoudsbeheersysteem (OBSURV) en ons geografisch informatie systeem (GIS). Hier vind je alle informatie die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen, variërend van afmetingen, gebruikte materialen tot inspectiegegevens.

Daarnaast zorgen we ervoor dat de regels die we hanteren goed op orde zijn, zodat we geen willekeurig besluiten nemen of maatregelen uitvoeren. We leggen onze uitgangspunten daarom vast in plannen. De Nota wegen en de waterschapsverordening zijn daar voorbeelden van.

Voor het onderhoud en de veiligheid inspecteren we regelmatig onze wegen. Schades repareren we snel om ongevallen te voorkomen en de bereikbaarheid en berijdbaarheid te waarborgen.

Het dagelijks onderhoud bestaat uit bijvoorbeeld het maaien van wegbermen, snoeien van beplanting, het vervangen van verkeersborden en verven van brugleuningen. Als het nodig is worden delen van wegen opnieuw aangelegd en bruggen vervangen.

Waarmee doen we het?

We beheren 130 km wegen, 30 km fietspaden en 20 km onverharde paden. In deze wegen bevinden zich ruim 200 bruggen en duikers. Daarnaast beheren we verkeersborden, vangrail, belijning, recreatieve voorzieningen, bomen zoals knotwilgen en bermen. Voor een aantal van deze bermen zetten we in op de verhoging van natuurwaarden door ecologisch beheer. Deze bermen worden twee keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Zeldzame planten die op een voedselarme ondergrond groeien, krijgen hierdoor meer kans zich te ontwikkelen.

We hebben een eigen onderhoudsdienst die gebruik maakt van eigen machines en middelen.

We werken vanuit het hoofdkantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam en vanuit steunpunt Zuidbroek in Berkenwoude. Dit is een werkplaats met opslag van materialen en materieel dat nodig is voor het beheer van de wegen.

Wanneer doen we het?

Veel van onze werkzaamheden zijn seizoensgebonden. Het asfaltonderhoud en aanbrengen van beschoeiingen vindt plaats in het voor- en najaar. Tijdens de zomerperiode worden de bermen onderhouden en het gras gemaaid. In de winter strooien we de wegen en fietspaden om gladheid te voorkomen, voeren we onderhoud uit aan bomen en opgaande beplanting en onderhouden ons machinepark.

Als wegen aan het einde van hun levensduur zijn, vindt een uitgebreide renovatie van de wegconstructie plaats en wordt de weginrichting aangepast naar de laatste inzichten. Bruggen die aan het einde van hun levensduur zijn, worden vervangen door een nieuwe brug of door een duiker. Voor wegen is dat ongeveer om de 20 jaar en voor bruggen om de 50 jaar.

Klachten en meldingen en andere verstoringen van de veiligheid pakken we direct op.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is vast onderdeel van ons werk. Kleine verbeteringen pakken we meteen op. Voor omvangrijke verkeersveiligheidsmaatregelen hebben we onze meerjarenplanning die we regelmatig actualiseren op basis van de laatste ontwikkelingen.

Met wie doen we het?

Inwoners en bedrijven zijn de oren en ogen in ons gebied, zij maken dagelijks gebruik van bepaalde wegen en routes. We zijn blij als zij problemen met de wegen direct bij ons melden, zodat we knelpunten direct kunnen aanpakken. Bij onderhoudswerkzaamheden en reconstructies worden bewoners en bedrijven daarom nauw betrokken.

Onze wegen maken onderdeel uit van een groter netwerk, daarom werken we samen met andere overheden en organisaties, zoals de provincie Zuid-Holland, gemeenten in de regio Midden-Holland, de politie, hulpdiensten, kabel en leidingbedrijven en belangenorganisaties. Onze onderhouds- en vervangingsprojecten zijn vastgelegd in de meerjarenplanning wegen en bruggen. We stemmen deze planning af met onze samenwerkingspartners. Zo werken we effectief samen met oog voor het grote geheel.

Belangrijk zijn ook de andere waterschappen die wegen in beheer hebben. Samen met hen beïnvloeden we de keuzes die voor het landelijke wegbeheer worden gemaakt.

De gladheidsbestrijding voeren we samen uit met de gemeente Krimpenerwaard. Voor asfaltonderhoud, wegreconstructies, vervanging van wegbruggen en specialistisch onderhoud maken we gebruik van aannemers. Daarnaast maken we gebruik van de expertise van adviesbureaus.

Op langere termijn willen we wegentaak overdragen aan de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard. Voor de korte termijn willen we onze werkzaamheden en die van de gemeenten steeds meer met elkaar vervlechten, zodat we samen het meest efficiënt werken.

Organisatie achter het werk?

Veel van ons werk voeren we uit met eigen personeel vanaf het hoofdkantoor en buiten op en langs de weg. Onze medewerkers van de buitendienst, onze trots, zijn voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt. Zij voeren inspecties uit, herstellen schades en doen het dagelijks onderhoud aan wegen, wegbruggen en bermen.

We zijn omgevingsgericht en zorgvuldig bij de uitvoering van ons werk. We zorgen voor heldere berichten, zodat weggebruikers, burgers en bedrijven weten waar en wanneer we aan het werk zijn. We maken hierbij gebruiken van de moderne communicatiemiddelen.