In het Waterbeheerprogramma staan de ambities van het hoogheemraadschap voor de periode 2022-2027. Wij nodigen u uit om het Waterbeheerprogramma te lezen en, als u dat wilt, hierop te reageren.

Wanneer ligt het Waterbeheerprogramma te inzage?

Het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 ligt van 8 oktober tot en met 19 november 2021 ter inzage. U kunt het programma raadplegen via https://waterbeheerprogramma.hhsk.nl/. De papieren versie is in te zien bij het hoogheemraadschap aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Hoe kunt u reageren?

Van 8 oktober tot en met 19 november 2021 kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Een schriftelijke reactie moet worden gezonden aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. T. Cuijpers, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam o.v.v. ‘zienswijze’.

Als u mondeling wilt reageren, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 010 45 37 200. Van uw mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt.

Na 19 november 2021 wordt een verslag van alle reacties gemaakt en onze reactie hierop (de nota van beantwoording). Wilt u uw persoonsgegevens niet in het verslag gemeld hebben, dan kunt u dit in uw reactie aangeven. Uw gegevens worden dan in het eindverslag weggelaten.

Verdere procedure

Na 19 november 2021 beoordelen we alle ontvangen reacties. Op basis hiervan wordt de definitieve versie van het Waterbeheerprogramma opgesteld en samen met de nota van beantwoording voorgelegd aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap beslist op 26 januari 2022 over de definitieve vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Heeft u vragen?

Voor vragen en/of meer informatie kunt u bellen met T. Cuijpers, 010 45 37 200.

Alle informatie is ook te benaderen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-12389.html