De deelnemers aan de sessie over bodemdaling zijn het erover eens dat de huidige snelheid van bodemdaling in de veengebieden een knelpunt is. Boerenbedrijven zullen het steeds lastiger krijgen en daarmee komt ook de bedrijfsopvolging in het geding. Ook ziet men steeds vaker wateroverlast in woningen bij hevige regenval. Dit komt doordat de marge tussen het waterpeil en (oude ongefundeerde) woningen steeds kleiner wordt. 

Het veen nat houden, dat is het devies. De suggestie wordt gedaan om in te zetten op een limiet voor bodemdaling, bijvoorbeeld 3 mm per jaar. Dat vertraagt de bodemdaling. Daar wordt tegenin gebracht dat het weliswaar vertraagt, maar voor de lange termijn geen oplossing biedt: daarvoor moet het waterpeil worden verhoogd. Maar dat gaat ten koste van de opbrengsten van de ondernemers en dat kan niet zonder compensatie. Bij de Hoogwaterboerderij en het Kennis Transfer Centrum in Zegveld wordt onderzoek gedaan de oplossingen voor bodemdaling. De deelnemers zijn benieuwd naar uitkomsten van de proeven met infiltratie van water in veen.

De deelnemers hebben ook aandachtspunten voor het nieuwe Waterbeheerprogramma. Versterk de regionale samenwerking en kennisontwikkeling. De provincie kan hierop inzetten, maar ook het waterschap kan een actieve rol nemen. Leer van ervaringen in andere gebieden. Betrek zo veel mogelijk ondernemers. Er komt de laatste jaren veel af op de boeren (stikstofproblematiek, milieuregels, etc), maar het is essentieel dat zij betrokken zijn en blijven. Zorg als waterbeheerder dat er ook in de toekomst voldoende water is om het veen nat te houden. In hoeverre kan de doorvoer Krimpenerwaard daar een rol in spelen? Of moet in het gebied ruimte worden gezocht om water op te slaan voor droge perioden?