Ambitie

Veilige wegen in goede staat.

Visie

Wegen vormen een belangrijke schakel in het functioneren van de samenleving en zijn van groot belang voor de economische en sociale leefbaarheid van een gebied. We beheren in de Krimpenerwaard een deel van het verkeersnetwerk. Het accent ligt daarbij op verkeersveiligheid en doelmatig onderhoud van de rijbaan.

Het beheer van wegen is eigenlijk geen waterschapstaak, maar vanwege historische redenen is deze bij het waterschap terecht gekomen en daar gebleven. De organisatie voert deze taak in een moeilijk veenweide gebied met veel toewijding uit. De historische redenen om de taak te blijven uitvoeren zijn inmiddels verdwenen. Gemeenten kunnen het beheer efficiënter en dus ook goedkoper uitvoeren en wij vinden dan ook dat de wegentaak thuishoort bij gemeenten. Hiermee komen het bepalen van de gebruiksfunctie van de wegen en het faciliteren van de functie in één hand.

Zolang we de wegentaak hebben, zijn we een goed wegbeheerder. Hieronder verstaan we: onze wegen zijn verkeersveilig ingericht en van goede kwaliteit. De maatschappelijke kosten van het wegenbeheer beperken we door samen te werken met andere overheden.

Situatiebeschrijving

De intensiteit van het wegverkeer in de Krimpenerwaard neemt toe: zwaarder vracht- en landbouwverkeer, maar ook meer recreanten op de fiets. Dit wordt versterkt door verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, natuurontwikkelingen en versterking van de lokale (agrarische) economie. De druk op verkeersveiligheid neemt hierdoor nog verder toe, terwijl dit nu al een uitdaging is op de smalle polderwegen waar verschillende soorten weggebruikers zich mengen. Een andere uitdaging voor het wegbeheer is de bodemdaling. Door zetting van het gebied is er continu aandacht nodig voor  de kwaliteit van de rijbaan, wegfundering en bermen om schade te voorkomen. Een deel van de wegbruggen heeft een beperkte restlevensduur en moet worden vervangen of gerenoveerd. Door de ontwikkeling van technische kennis, ICT-toepassingen en databeschikbaarheid is de uitvoering van het wegbeheer steeds meer gebaseerd op meetgegevens. Meetgegevens zijn een aanvulling op lokale kennis en ervaring.

Vergroten van de verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen volgen we de doelstellingen en werkwijze van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030). Kern van het programma is het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers door een risico-gestuurde aanpak. Onze focus ligt daarbij op de aanpak van wegen die niet voldoen aan de belangrijkste veiligheidskenmerken, gebaseerd op Duurzaam Veilig en vastgelegd in ons Categoriseringsplan Wegen. We werken hierbij samen met de wegbeheerders uit de regio en stellen gezamenlijke prioriteiten. Deze aanpak vullen we aan door communicatie en gedragsbeïnvloeding in de vorm van maatregelen gebaseerd op ‘natuurlijk sturen’.

Wegen van voldoende kwaliteit

Door zetting en intensief verkeer treedt er gemakkelijk beschadiging van het wegdek op. Om de wegen veilig en berijdbaar te houden voor het verkeer moet daarom continue zorg en aandacht worden besteed aan de kwaliteit van rijbaan, wegfundering en bermen. Om de wegen en wegbruggen op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden zetten we het investeringsprogramma Wegen en Wegbruggen de komende jaren door. Naast de doorgaande polderwegen waarvan de fundering onvoldoende draagkrachtig is maken de wegbruggen met een beperkte levensduur onderdeel uit van dit programma. Na reconstructie voldoen de wegen en wegbruggen aan hoge kwaliteitseisen van draagkracht en levensduur. Het is onze ambitie dat 80% van de weglengte voldoende draagkracht heeft en dat minimaal 80%  van de wegbruggen een restlevensduur heeft van in ieder geval 20 jaar.

Gegevens op orde voor optimaal beheer

Het hoogheemraadschap is een betrouwbare partner voor burgers en bedrijven. Onze keuzes komen daarom op een consistente en transparante wijze tot stand. We maken hierbij naast onze lokale kennis en ervaring gebruik van beschikbare ICT oplossingen waarin onderhoud- en beheergegevens op gestructureerde wijze worden vastgelegd. Het beheer en onderhoud wordt zo steeds efficiënter en effectiever. We zetten in op zo hoog mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten op lange termijn (life-cycle-costing). Relevante informatie maken we voor de burgers beschikbaar op onze website.

Overdragen van het wegbeheer aan de gemeenten

Het waterschap ziet het wegenbeheer niet als een logische waterschapstaak. Een deel van het wegennetwerk in de Krimpenerwaard wordt beheerd door het waterschap. Het beheer en onderhoud van de wegen kan efficiënter en doelgerichter worden uitgevoerd door de gemeenten, omdat hiermee het bepalen van de gebruiksfunctie en het faciliteren van die functie in één hand komt. Het waterschap vindt dan ook dat de wegentaak thuishoort bij gemeenten en is bereid om deze taak over te dragen.

Verdere informatie

Een nadere uitwerking van de beleidskeuzes en achtergronden van het wegenbeheer zijn te vinden in de Nota Wegen. Daarnaast raken verschillende thema’s uit dit Waterbeheerprogramma ook het wegenbeheer. Dit betreft bijvoorbeeld biodiversiteit, innovatie en (water)recreatie. De bredere doelen voor deze thema’s in de planperiode worden binnen deze hoofdstukken gespecificeerd.

  1. Doel: Minimaal 80% van onze weglengte wordt ingericht volgens de richtlijnen voor verkeersveiligheid om daarmee het aantal (slachtoffer)ongevallen te verminderen
  2. Opgave: Het waterschap reconstrueert wegen en wegbruggen met oog voor kwaliteit en draagkracht
  3. Opgave: Het waterschap zorgt dat relevante gegevens over onze wegen voor iedereen digitaal toegankelijk zijn