Ambitie

De ambitie van het hoogheemraadschap is om in 2027 in toenemende mate datagedreven te werken. Daarmee bedoelen we dat beslissingen in toenemende mate op data zijn gebaseerd in plaats van ervaring.

Door op basis van data te werken, kunnen we beter reageren op wensen en ontwikkelingen van binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt niet alleen om data van voldoende kwaliteit, maar ook om een andere manier van (samen)werken, om nieuwe kennis en andere competenties en vaardigheden.

De ambitie met betrekking tot digitale transformatie betekent dat in 2027:

  1. onze informatievoorziening (inclusief onze data) voldoet aan de afspraken uit de baseline Basis op orde: digitaal beschikbaar en veilig.
  2. we onze werkprocessen via innovatieve projecten en digitale strategieën hebben verbeterd,
  3. we onze manier van (samen)werken hebben aangepast en over de benodigde kennis, competenties en vaardigheden beschikken om succesvol mee te kunnen bewegen in de digitalisering van de maatschappij.

Visie

Nieuwe informatietechnologie zal meer nog dan nu van grote invloed zijn op onze werkzaamheden. Het zal op verschillende gebieden ons werk gemakkelijker maken en ons helpen bij de uitvoering van onze taken. Ook zullen deze nieuwe technieken onze bedrijfsprocessen en communicatie flink veranderen en ook complexer maken. Informatietechnologie is nu al van grote invloed op ons werk en dit zal alleen maar toenemen. Werken op basis van data en meetgegevens wordt steeds gebruikelijker en dat vraagt een andere inrichting van (besluit)vormingsprocessen. Een eindperspectief is nog niet in zicht en we weten ook nog niet in welk tempo te veranderingen op ons af komen. Toch moeten we ons voorbereiden op deze veranderingen en de eisen die inwoners zullen stellen. Voor wat betreft de communicatie zal een grote openheid (transparantie) worden verwacht door de inwoners. Systemen moeten hierop zijn toegerust.

Situatiebeschrijving

We leven in een wereld waar technologie een belangrijke rol in ons leven speelt. Smartphones, tablets, slimme camera’s, sensoren, drones en satellieten zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Bovendien wordt technologie steeds kleiner, slimmer en goedkoper. Als waterschap maken daar dankbaar gebruik van deze innovaties. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals het gebruik van robots, het besturen van installaties op afstand, kunstmatige intelligentie, sensoren en andere meetapparatuur die grote hoeveelheden meetgegevens opleveren kunnen ons helpen ons bij de grote veranderingen die op ons af komen, maar vragen ook aanpassingen om goed om te kunnen gaan met alle technologische mogelijkheden.

Meer gebruik maken van data

Er komen steeds meer meetgegevens en data beschikbaar. We verzamelen zelf steeds meer meetgegevens en er zijn steeds meer gegevens vrij beschikbaar via internet, bijvoorbeeld van het KNMI. Op basis van al deze gegevens is het mogelijk om beter en sneller te beslissen. Dit zorgt voor minder gebruik van energie, minder (water)overlast voor de inwoner en minder inhuur van externe kennis. Kortom, door goed gebruik van data kan het waterbeheer efficiënter worden uitgevoerd.

De rekenprogramma’s (op basis van algoritmes) die we gebruiken richten we zorgvuldig in en we zijn transparant over de keuzes die hierbij worden gemaakt.

Naast het gebruik van data van anderen willen we onze eigen data ook zo veel als mogelijk openbaar aan te bieden. Zo helpen wij weer andere organisaties.

Als meer gebruik wordt gemaakt van data is het belangrijk dat de kwaliteit wordt bewaakt, dat de gegevens veilig worden opgeslagen en goed verwerkt kunnen worden. Dit vraagt om investering in systemen die op andere plaatsen in de organisatie weer tot besparingen kunnen leiden.

Informatieveiligheid

Digitalisering brengt altijd risico’s met zich mee. Systemen kunnen uitvallen en inbrekers (hackers) kunnen schade veroorzaken. We zijn ons daar in toenemende mate van bewust. Daarom kijken we bij alle veranderingen kritisch of aan de laatste digitale veiligheidseisen wordt voldaan. Ook de bescherming van persoonsgegevens heeft onze voortdurende aandacht. We zorgen ervoor zowel de informatieveiligheid als de gegevensbescherming voldoet aan de wetgeving.

Informatiebeheer

Doordat er meer gebruik wordt gemaakt van data en wij als organisatie data gedreven willen werken, is de waarde van informatie en data dermate belangrijk dat deze actueel en up to date moet zijn. Het beheer van deze data moet zo zijn ingericht dat deze overzicht en inzicht bied zodat wij aan onze taken kunnen voldoen. Een optimaal ingerichte en voldoende beheerde informatievoorziening bied bovendien de mogelijkheid om processen en informatie te controleren en te monitoren en ondersteunt de werkprocessen. Zo wordt mede voldaan aan wetgeving. (AVG, WOO, Archiefwet)

Samenwerking

De technische ontwikkelingen gaan snel en volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt van onze organisatie flexibiliteit en wendbaarheid. Als relatief kleine organisatie kunnen we niet zelf alle nieuwe ontwikkelingen uitproberen. Door samenwerking met andere waterschappen en (overheids)organisaties kunnen we de krachten bundelen, van elkaars resultaten profiteren en zo onze innovatiekracht vergroten. De grote veranderingen die op ons af komen vragen om een benadering die de grenzen van onze organisatie overstijgt. Dit geldt zeker voor digitalisering.