U heeft een stem en een rol in heel veel zaken, ook op het gebied van water. Woont of werkt u in één van deze regio's? Dan willen wij graag met u praten over de keuzes voor de toekomst in één van de digitale bijeenkomsten. 

Wat u kunt verwachten van zo'n digitale bijeenkomst, leest u hier.

Regio Rotterdam

Grondwater en funderingen

26 oktober 2020 19:00 - 20:15  Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

30 november 2020 19:00 - 20:15 Deze bijeenkomst is al geweest. 

Het grondwater op het juiste niveau houden is belangrijk voor de draagkracht van de bodem. In de stad is de stand van het grondwater belangrijk voor de houten funderingen. Hoe kunnen we het beste omgaan met grondwater en funderingen?

Schoon en gezond water in de stad

26 oktober 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

1 december 2020 20.30 - 21.45 Deze bijeenkomst is al geweest.

De volksgezondheid vraagt schoon en gezond water in de stad. Met een veranderd klimaat kan de riolering niet al het water altijd afvoeren. Wat is er voor nodig om het water in de stad schoon en gezond te krijgen en te houden? Hoe kunnen we innovatie(s) hierbij inzetten?

Hevige regenval of droogte in uw straat

30 november 2020 20.30 - 21:45 Deze bijeenkomst zit vol.

Het klimaat verandert. Het wordt warmer. De zeespiegel stijgt. Het gaat harder regenen. Daar staan weer langere droge periodes tegenover. Hoe gaan we om met te veel en te weinig water in de stad?

Op de reservelijst? Stuur een e-mail naar waterbeheerprogramma@hhsk.nl.

Waterrecreatie in de stad

27 oktober 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

In en rond de stad genieten wij allemaal van het water. Sportvisserij, varen, roeien, zwemmen, suppen en af en toe schaatsen. Soms zitten we elkaar in de weg. Hoe helpen we de waterrecreatie in de stad het meest?

Regio Krimpenerwaard - Krimpen aan den IJssel

Boeren, water en de toekomst

1 december 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest.

De landbouw en melkveehouderij heeft baat bij een grondwaterstand waarmee zei hun werk kunnen uitvoeren. Door natte en droge periodes kost het veel geld en energie om het waterpeil altijd stabiel te houden. Daarnaast zijn ook melkveehouders gebaat een goede waterkwaliteit. Hoe kunnen we elkaar het meest helpen en houdt de agrarische sector toekomstperspectief?

Dijkversterking

10 november 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

Het is onze taak om dijken veilig te houden. Daarbij hoort het verbeteren en versterken van dijken. Wat vindt u belangrijk hierbij?

Biodiversiteit

11 november 2020 19:00 - 20:15 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

Biodiversiteit is een directe weerspiegeling van hoe het gaat in de natuur. Hoe meer soorten planten en dieren, hoe gezonder de natuur. De kwaliteit van het water is een belangrijke sleutel. Het waterschap beheert terreinen, watergangen, wegen (met bermen) en dijken. Als waterbeheerder willen we door beheer en inrichting bijdragen aan de biodiversiteit. Welke kansen ziet u? 

Bodemdaling

11 november 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

De bodemdaling in veenweidegebieden hangt samen met het peilbeheer. Meestal zijn de waterschappen in staat om met technische maatregelen het landgebruik in een gebied mogelijk te maken. Maar door bodemdaling, droogte en klimaatverandering is het belangrijk om als maatschappij te bepalen wat het ons waard is om het veenweidegebied te kunnen blijven gebruiken voor de functies die we voor ogen hebben. Hoe denkt u hierover? 

Regio Lansingerland - Zuidplas - Zoetermeer 

Waterkwaliteit glastuinbouwgebied

24 november 2020 19:00 - 20:15 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

Onze ambitie is om de waterkwaliteit te verbeteren. In polders rondom glastuinbouwbedrijven vinden wij nog veel gewasbeschermingmiddelen in het water. Waarmee kunnen tuinders en het waterschap elkaar het beste helpen om dit probleem te voorkomen? 

Toekomstbesteding bouwen in het middengebied

24 november 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

Vlak bij het laagste punt van Nederland wordt een nieuw dorp gebouwd. Tegelijkertijd zien we dat het klimaat verandert. Dus moet er gebouwd worden op een manier die toekomstbestendig is. Welke rol heeft het waterschap bij deze ontwikkeling en wat zijn de aandachtspunten voor bouwen op een dergelijke plek?

Medicijnresten en volksgezondheid

25 november 2020 19:00 - 20:15

Medicijnen en microplastics komen via het riool bij onze afvalwaterzuivering binnen. Het voortdurend aanpassen van ons zuiveringsproces om (nieuwe) stoffen uit het water te verwijderen geeft extra kosten (+40%). Hoe gaan we met dit probleem om? En hoe houden we medicijnen uit het riool?

Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Bijdrage van waterschap aan duurzame samenleving

25 november 2020 20:30 - 21:45 Deze bijeenkomst is al geweest. Lees hier het korte verslag.

Voor het duurzaam waterbeheer liggen er de komende jaren stevige uitdagingen: het beperken van de (toekomstige) impact van klimaatverandering en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het waterschap heeft de volgende vier speerpunten bepaald: energie, klimaat, grondstoffen en kennis delen. Waar liggen volgens u de grootste kansen voor het waterschap om bij te dragen aan een duurzame samenleving en de uitwisseling van kennis? 

Algemene onderwerpen

Expertise van het water

2 december 2020 19:00 - 20:15

Het waterschap beschikt over veel expertise omtrent water. Daarnaast wordt tijdens het werk veel data verzameld. Wat is er voor nodig om de kennis en expertise van het waterschap beter te benutten?

Meld je aan

Samenwerkingspartner

2 december  2020 20:30 - 21:45

Het waterschap staat voor uitdagende opgaven. Die zijn zo groot en ingewikkeld, en raken zoveel andere belangen, dat we waarvoor moeten samenwerken met partners. Wat we doen heeft effect op anderen, en onze ambities kunnen niet zonder anderen worden gerealiseerd. We hebben onze partners nodig. En onze partners hebben het waterschap nodig. Wat moet het waterschap doen om een aantrekkelijke samenwerkingspartner te zijn?

Meld je aan